tableau's Recent Activity

 1. tableau attached a file to the thread MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 2.

  [ATTACH]

  upload_2018-1-18_8-49-26.png Jan 18, 2018 at 8:50 AM
 2. tableau attached a file to the thread MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 2.

  [ATTACH] B, Chúng tôi đã tham gia cặp đôi này vào bộ dữ liệu: [ATTACH] Thêm IMPEX Section Header Tương tự như việc thêm một ROOT...

  upload_2018-1-18_8-46-3.png upload_2018-1-18_8-46-13.png upload_2018-1-18_8-46-24.png upload_2018-1-18_8-46-35.png upload_2018-1-18_8-46-46.png upload_2018-1-18_8-46-58.png upload_2018-1-18_8-47-13.png upload_2018-1-18_8-47-25.png upload_2018-1-18_8-47-36.png upload_2018-1-18_8-47-51.png Jan 18, 2018 at 8:49 AM
 3. tableau attached a file to the thread MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 2.

  Kết quả: [ATTACH] Nối thêm Root category Theo tuyên bố nhiệm vụ, chúng ta cần phải thêm một thể loại ảo, ROOT, và di chuyển tất cả...

  upload_2018-1-18_8-42-10.png upload_2018-1-18_8-42-54.png upload_2018-1-18_8-43-19.png upload_2018-1-18_8-43-30.png upload_2018-1-18_8-43-42.png upload_2018-1-18_8-43-55.png upload_2018-1-18_8-44-6.png upload_2018-1-18_8-44-18.png upload_2018-1-18_8-44-25.png upload_2018-1-18_8-44-35.png Jan 18, 2018 at 8:45 AM
 4. tableau posted a new thread.

  MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 2

  Denormalization Thành phần này chuyển đổi dữ liệu EAV vào các trường, một cho mỗi thuộc tính EAV. Có ba điều chúng ta cần phải cấu hình:...

  upload_2018-1-18_8-37-36.png upload_2018-1-18_8-37-50.png upload_2018-1-18_8-38-2.png upload_2018-1-18_8-38-15.png upload_2018-1-18_8-38-17.png upload_2018-1-18_8-38-24.png upload_2018-1-18_8-38-26.png upload_2018-1-18_8-40-12.png upload_2018-1-18_8-40-43.png upload_2018-1-18_8-40-55.png

  Forum: Tableau

  Jan 18, 2018 at 8:41 AM
 5. tableau attached a file to the thread MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 1.

  [ATTACH] XML1 là một hằng được xác định trong cấu hình dự án. Bạn cũng có thể sử dụng một tên tập tin thay vì tham chiếu biến....

  upload_2018-1-18_8-31-16.png upload_2018-1-18_8-31-40.png upload_2018-1-18_8-31-50.png upload_2018-1-18_8-32-0.png upload_2018-1-18_8-32-11.png upload_2018-1-18_8-32-20.png upload_2018-1-18_8-32-38.png upload_2018-1-18_8-32-52.png upload_2018-1-18_8-33-14.png upload_2018-1-18_8-33-24.png Jan 18, 2018 at 8:34 AM
 6. tableau attached a file to the thread MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 1.

  [ATTACH] B. Hợp nhất nó với dữ liệu từ tập dữ liệu được lấy từ tệp tin XML: [ATTACH] 10. Thêm một cột vào đầu. A, Thêm một cột số...

  upload_2018-1-18_8-27-40.png upload_2018-1-18_8-27-59.png upload_2018-1-18_8-28-16.png upload_2018-1-18_8-28-27.png upload_2018-1-18_8-28-39.png upload_2018-1-18_8-28-51.png upload_2018-1-18_8-29-4.png upload_2018-1-18_8-29-15.png upload_2018-1-18_8-29-29.png upload_2018-1-18_8-29-39.png Jan 18, 2018 at 8:31 AM
 7. tableau posted a new thread.

  MIGRATING DATA VỚI PENTAHO ETL (KETTLE) PHẦN 1

  Pentaho Data Integration (also known as Kettle) là một trong những giải pháp tích hợp mã nguồn mở hàng đầu. Với PDI / Kettle, bạn có thể...

  upload_2018-1-18_8-22-28.png upload_2018-1-18_8-22-55.png upload_2018-1-18_8-23-32.png upload_2018-1-18_8-23-51.png upload_2018-1-18_8-24-9.png upload_2018-1-18_8-24-23.png upload_2018-1-18_8-24-38.png upload_2018-1-18_8-24-54.png upload_2018-1-18_8-25-7.png upload_2018-1-18_8-25-22.png

  Forum: Tableau

  Jan 18, 2018 at 8:27 AM
 8. tableau attached a file to the thread UNION YOUR DATA.

  [ATTACH] · Include + Expand search to subfolders: Nếu bạn nhập * 2016 vào text box Include và chọn check box Expand search to...

  upload_2018-1-16_15-55-37.png upload_2018-1-16_15-56-7.png upload_2018-1-16_15-56-49.png upload_2018-1-16_15-57-3.png Jan 16, 2018 at 3:57 PM
 9. tableau posted a new thread.

  UNION YOUR DATA

  Bạn có thể union data của mình để kết hợp hai hoặc nhiều bảng bằng cách nối các giá trị (dòng) từ bảng này sang bảng khác. Để union data...

  upload_2018-1-16_15-36-53.png upload_2018-1-16_15-37-8.png upload_2018-1-16_15-37-26.png upload_2018-1-16_15-37-52.png upload_2018-1-16_15-38-36.png upload_2018-1-16_15-38-59.png upload_2018-1-16_15-40-18.png upload_2018-1-16_15-40-48.png upload_2018-1-16_15-41-3.png upload_2018-1-16_15-41-47.png

  Forum: Tableau

  Jan 16, 2018 at 3:52 PM