Resources

Top Resources

 1. Insight Alert bsdinsight
  Instant Alert for Dynamics CRM
 2. Insight Map bsdinsight
  Using Google Map for Dynamics CRM 2013
 3. Inside Microsoft Dynamics AX bsdinsight
  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
 4. Financial Accounting and Reporting bsdinsight
  Financial Accounting and Reporting
 5. Real Estate Finance and Investments bsdinsight
  Real Estate Finance and Investments
 1. DynamicsAX
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3,724
  Updated:
  Sep 4, 2014
 2. bsdinsight

  Dynamics AX Installation Guide 2012 R3

  Dynamics AX Installation Guide
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  1,184
  Updated:
  Aug 12, 2014
 3. bsdinsight

  Dynamics CRM for Banking 1.0

  Quản lý mối quan hệ khách hàng cho ngân hàng với Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  318
  Updated:
  Nov 21, 2014
 4. bsdinsight

  80220A- Financials II in Dynamics AX 2012 2012

  80220A- Financials II in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  199
  Updated:
  Aug 16, 2014
 5. bsdinsight

  80219A- Financials I in Dynamics AX 2012 2012

  80219A- Financials I in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  188
  Updated:
  Aug 16, 2014
 6. bsdinsight

  80339A- Bill of Materials in Dynamics AX 2012 2012

  80339A- Bill of Materials in Microsoft Dynamics AX 2012
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  102
  Updated:
  Aug 16, 2014
 7. bsdinsight

  Dynamics CRM ngành bất động sản 1

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics CRM cho ngành bất động sản
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  95
  Updated:
  Feb 19, 2016
 8. bsdinsight

  What’s New in Dynamics AX 2012 R3 2012 R3

  Microsoft Dynamics CRM is our platform to engage with customers and along with Yammer, SharePoint
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  78
  Updated:
  Sep 21, 2014
 9. bsdinsight

  Dynamics CRM Release Preview Guide 2016

  Tài liệu giới thiệu các tính năng mới của giải pháp Dynamics CRM.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  70
  Updated:
  Feb 12, 2016
 10. bsdinsight

  Chi tiết tính năng của Dynamics CRM 1.0

  Chi tiết tính năng của Microsoft Dynamics CRM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  59
  Updated:
  Feb 20, 2016
 11. bsdinsight

  Dynamics CRM Implementation Guide 2015

  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  57
  Updated:
  Feb 11, 2016
 12. bsdinsight

  Tableau Documentation 9.2

  Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  28
  Updated:
  Feb 11, 2016
 13. bsdinsight

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012 R3

  Inside Microsoft Dynamics AX 2012
  4/5, 1 rating
  Downloads:
  21
  Updated:
  Feb 14, 2016
 14. bsdinsight

  Giới thiệu giải pháp ERP Dynamics AX 2012 R3

  Tài liệu giới thiệu giải pháp Dynamics AX ERP
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  17
  Updated:
  Feb 14, 2016
 15. bsdinsight

  Sample - Superstore Sales (Excel).xls 2017-10-06

  Dữ liệu thực hành Tableau
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  7
  Updated:
  Oct 6, 2017
 16. bsdinsight

  Planning and Budgeting 1

  Tài liệu giới thiệu module lập kế hoạch và ngân sách của Oracle EPM
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  3
  Updated:
  Nov 20, 2017