Dynamics CRM Implementation Guide 2015

Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp

 1. bsdinsight
  Tài liệu hướng dẫn triển khai và phát triển giải pháp Dynamics CRM (on-premise) cho doanh nghiệp - bộ tài liệu bao gồm:
  1. CRMIGv7_AdministrationGuide.pdf
  2. Dynamics_CRM_2015_IG.zip
  3. CRMIGv7_ReportingGuide.pdf
  4. CRMIGv7_PlanandDeploy.pdf
  Tài liệu này sẽ hỗ trợ bạn:
  1. Kế hoạch và phát triển giải pháp Dynamics CRM On-Premise
  2. Hỗ trợ người admin vận hành hệ thống Dynamics CRM
  3. Hướng dẫn viết các báo cáo quản trị trên hệ thống Dynamics CRM
  Đây là bộ tài liệu khởi sự ban đầu cho các bạn/doanh nghiệp mong muốn phát triển giải pháp Dynamics CRM cho doanh nghiệp của mình, nó cung cấp toàn bộ các góc nhìn tổng thể cho bạn trong khi vận hành, và phát triển giải pháp CRM cho doanh nghiệp của bạn.

  Bạn có thể trao đổi thêm với chúng tôi về Dynamics CRM tại diễn đàn quản trị của BSD