Dynamics CRM Software Development Kit 2006

Microsoft Dynamics CRM Software Development Kit (SDK) for CRM Online and on-premises CRM

 1. bsdinsight
  Dynamics CRM SDK là bộ công cụ phát triển giải pháp Dynamics CRM Server như side code, client-side scripts, custom business logic, integration modules, workflow assemblies, and plug-ins và bao gồm
  1. MicrosoftDynamicsCRM2016SDK.exe
  2. MicrosoftDynamicsCRM2016UII.exe
  SDK bao gồm cấu trúc của Dynamics CRM như thiết kế entity, thiết kế bảo mật của hệ thống, và các web-services. Microsoft cung cấp các chương trình hướng dẫn giúp bạn nhanh chóng làm quen với việc phát triển các sản phẩm của mình

  UII (User Interface Integration) là một framework, cung cấp một framework để phát triển việc tích hợp các ứng dụng truy cập vào hệ thống khách hàng của bạn theo các mô hình khác nhau. Ngoài ra UII cũng chứa Unified Services Desk 2.0 nhằm giúp cho bạn nhanh chóng tích hợp các ứng dụng bên ngoài một cách nhanh chóng như CTI, Web Application,...