Dynamics CRM Vietnamese Language Pack 2016

Gói tiếng Việt cho Microsoft Dynamics CRM

  1. bsdinsight
    Gói Ngôn ngữ Microsoft Dynamics CRM 2016 chứa văn bản, chẳng hạn như các nhãn, thông báo lỗi và Trợ giúp được dịch. Gói này giúp bạn xem Microsoft Dynamics CRM bằng ngôn ngữ khác với ngôn ngữ cơ sở.

    Bạn có thể xem thêm việc cài đặt gói ngôn ngữ tại đây