Tableau Documentation 9.2

Tài liệu hướng dẫn sử dụng và phát triển giải pháp Tableau Business Intelligence

  1. bsdinsight
    Bộ tài liệu hướng dẫn phát triển và sử dụng giải pháp Tableau:
    1. Tableau Desktop: hướng dẫn sử dụng và phát triển cho Tableau Desktop
    2. Tableau Server Help: hướng dẫn sử dụng thiết lập các cấu hình cho Tableau Server.
    3. Tableau Admin: hướng dẫn cho admin vận hành và thiết lập hệ thống Tableau cho doanh nghiệp.

Recent Updates

  1. Cập nhật tài liệu cho Tableau 9.2