Tài liệu tích hợp chữ ký điện tử và Dynamics 365 CRM 1.0

Tài liệu giới thiệu tích hợp DocuSign và Dynamics 365 CRM

  1. bsdinsight
    Tài liệu giới thiệu tích hợp giải pháp chữ ký điện tử DocuSign và giải pháp quản trị quan hệ khách hàng Microsoft Dynamics 365 CRM nhằm giúp cho doanh nghiệp nâng cao hài lòng của Khách hàng, nhanh chóng hơn trong việc xác nhận các thông tin về báo giá, đơn hàng và việc tổ chức quản lý tài liệu giúp cho người dùng nhanh chóng có được các tài liệu trong quá khứ.

    Hãy liên lạc với BSD mọi khi mà bạn cần giải pháp quản quản trị doanh nghiệp của bạn.