AX 2012 - Create Site

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Nov 24, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Site là một trong những nguồn lực của doanh nghiệp, là một trong những thành phần của Storage Dimension Group, để cấu thành nên sản phẩm. Cũng như warehouse và production unit, chúng dùng để xác định vị trí hàng lưu kho để thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập hàng.

  Đối với Dynamics AX 2012 R3, trị giá của sản phẩm được quản lý theo site. Cùng một item, nằm ở Site khác nhau giá trị có thể khác nhau.

  Site2.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  AX 2012 - Create Warehouse Finance and Operations Nov 24, 2014
  Create a Vendor in AX Dynamics 2012 R3 Finance and Operations Jun 30, 2014
  Create a Customer in AX Dynamics 2012 R3 Finance and Operations Jun 30, 2014
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  AX 2012 Sales order Prepayment Finance and Operations Nov 2, 2016

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Để tạo một site, ta theo đường dẫn Inventory management > Setup > Inventory breakdown > Sites.
  Site3.png
  Site. Nhập mã Site (duy nhất)
  Name. Nhập tên Site
  Order entry deadline group. Chọn nhóm order entry deadline áp dụng cho site này. Order entry deadline là chức năng xác định giờ cuối cùng có thể order ở site này.
  Time zone. Time zone áp dụng cho site này.
  Address. Nhập địa chỉ mặc định delivery khi chọn site này. Theo format setup trong Address setup form.
  Purpose. Mục đích của địa chỉ này. Ví dụ như là chỉ cho mục đích delivery hay còn cho mục đích service.
  Primary. Coi địa chỉ này là primary.
  Hierarchy. Hiển thị các resource liên kết với site này. Resource có thể là warehouse và production units.
   

Share This Page