AX 2012 - Purchase Order Types - Purchase Order Statuses - Purchase Order Document Statuses

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Nov 18, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Purchase Order Types
  Khi tạo một purchase order, bạn phải xác định loại purchase. Có các loại sau:
  • Journal. Draft. Đối với type này, khi thực hiện nhập hàng, không ảnh hưởng đến kho và không hạch toán nghiệp vụ lên GL.
  • Purchase order. Sử dụng khi vendor confirm một order.
  • Returned order. Sử dụng khi trả hàng cho vendor. Item được trả phải được nhập vào Orther tab
  Mặc định trong Procurement and sourcing parameters - General - Purchase type

  PO_1.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  AX 2012 Sales order Prepayment Microsoft Dynamics 365 Nov 2, 2016
  Financial Statement In Ax 2012 Microsoft Dynamics 365 Jun 23, 2016
  Customer Return in AX 2012 Microsoft Dynamics 365 May 5, 2015
  Consolidation in AX2012 Microsoft Dynamics 365 Apr 20, 2015
  Intercompany transactions in AX2012 Microsoft Dynamics 365 Apr 20, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Purchase Order Statuses
  Mỗi purchase order có nhiều status, chỉ ra purchase order được chọn đang ở giai đoạn nào:
  • Open Order
  • Received
  • Invoiced
  • Canceled
  PO_1.png
  Thêm vào đó, khi thực hiện workflow (quy trình xét duyệt) và thay đổi phương thức quản lý, một approval status được gán cho purchase order có thể là:
  • Draft
  • In Review
  • Rejected
  • Approved
  • Confirmed
  • Finalized
  PO_1.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Purchase Order Document Statuses
  Một một purchase order đều có document status để xác định document nào đã phát sinh cho purchase order đó. Bao gồm:
  • None. chưa có document nào phát sinh cho order này.
  • Product receipt. có tối thiểu một document đã phát sinh.
  • Invoice. có tối thiểu một product receipt phát sinh cho purchase order này.
  PO_1.png

  Bảng sau thể hiện mối quan hệ giữa Status và Document status khi thực hiện quy trình cơ bảng trong purchase.
  PO_2.png
   

Share This Page