AX - Inventory Dimension Group

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 21, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bất kể một sản phẩm là product hay product master, đều cần quản lý thông tin về kho lưu trữ cũng như vị trí lưu kho, từ mức độ tổng thể đến chi tiết. Sử dụng Inventory dimension group để thực hiện chức năng này.
  2 dimension này là điều kiện đủ để 1 product được sử dụng trong hệ thống.

  Có 2 Inventory dimension group :
  • Storage dimension group
  • Tracking dimension group
  dimension1.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Days Sales in Inventory Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Inventory Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Inventory Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Item transactions: Movement, Inventory adjustment, Transfer Finance and Operations Aug 18, 2016
  Trạng thái hàng tồn kho trong các nghiệp vụ trong Dynamics AX- Inventory Transactions Status Finance and Operations Jun 2, 2016

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Storage Dimension Group
  Sử dụng để quy định product này được lưu ở site, warehouse, location, pallet ID nào. Trả lời câu hỏi, product được lưu ở đâu, và lưu như thế nào.

  upload_2014-10-21_14-27-17.png

  Hình vẽ sau đây có thể hình dung về các khái niệm trong dimension này.

  upload_2014-10-21_14-38-55.png

  Ví dụ như hàng được lưu ở Site Ho Chi Minh, warehouse tòa nhà A1, Location Phòng 401, Pallet ID 111101
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Storage Dimension Group (Part 2)
  Để tạo một storage dimension group, bạn vào Product information management > Setup > Storage dimension groups
  upload_2014-10-21_15-7-1.png

  upload_2014-10-21_15-12-16.png

  Chọn New để tạo một storage dimension mới.
  Bạn có thể muốn quản lý product này theo site, warehouse, location, pallet ID; hoặc chỉ muốn quản lý theo site, hoặc warehouse, hoặc location. Tùy thuộc vào yêu cầu, mà active loại cần quản lý.

  Name. Nhập tên của dimension này
  Description. Nhập diễn giải chi tiết cho dimension này

  upload_2014-10-22_8-49-55.png
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Tracking Dimension Group
  Cho phép quản lý product theo batch number, serial number.
  Để thực hiện tạo tracking dimension group. Vào Product information management > Setup > Tracking dimension groups
  upload_2014-10-22_9-25-38.png

  upload_2014-10-22_9-27-25.png

  Chọn New. Và nhập các thông tin cần quản lý

  upload_2014-10-22_9-28-15.png
   
 6. Hiền

  Hiền Active Member

  Financial inventory: có thể hiểu là muốn hệ thống tính giá thành chi tiết đến dimension nào ?
   

Share This Page