AX - Procurement and sourcing parameters

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 29, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bạn có thể sử dụng Procurement and sourcing parameter để thiết lập các giá trị lien quan khi thực hiện purchasing:
  • Xác định các thiết lập áp dụng cho tất cả các nghiệp vụ mua hàng
  • Nhập các thông tin mặc định được sử dụng
  • Chọn các sequence number cho phân hệ mua hàng
  Vào Procurement and sourcing > Setup > Procurement and sourcing parameters

  procurement parameter in AX.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  General Parameters
  Bạn có thể sử dụng tab General để xác định các setting chung trên order.

  procurement parameter in AX2.jpg
  Purchase type. Chọn type mặc định khi tạo Purchase Order. Có 3 loại:
  • Journal: Nháp. Không ảnh hưởng kho và không ghi nhận nghiệp vụ. Không tính vào master scheduling.
  • Purchase order: sử dụng khi vendor confirm order này.
  • Returned order: Sử dụng khi trả hàng cho vendor. Đc nhập vào other tab
  Return action default. Chọn loại return mặc định khi mà ta nhập số lượng trả về trong purchase order line

  Purchase pool. Chọn purchase pool. Purchase pool là một công cụ dùng để nhóm các PO lại với nhau cho mục đích báo cáo, các trường hợp khẩn..

  Prompt when specifying vendor and invoice account.
  • Yes. Hiển thị message về term’vendor như là term of payment, khi tạo hoặc modify một PO.
  • No. không hiển thị message.
  Prompt quantity field value when posting documents. Yes. Tự động đề nghị giá trị ở field Quantity khi post document.
  Các giá trị đề nghị là:
  • Purchase order – All
  • Receipts list – All
  • Packing Slip – All
  • Invoice – Packing Slip
  Nếu trước đó đã post các document cho purchase order này bằng cách sử dụng giá trị khác giá trị đc đề nghị, và field này chọn yes, một message sẽ hiển thị và đề nghị bạn thay đổi giá trị.

  Automatically recalculate Fact boxes on purchase order update. Yes. Tự động tính toán lại FactBoxes khi purchase order line đc updated.

  Purchase order prices/amount. In giá và giá trị lên purchase order

  Activate change management. Kích hoạt chức năng change management. Change management dùng để kiểm soát sự thay đổi trong purchase order. Quản lý trên workflow (quy trình xét duyệt). Purchase order sẽ không được thay đổi đến khi bạn thay đổi quy trình trước đó. Khi mà workflow bắt đầu, tất cả lịch sử thay đổi sẽ đc lưu tại một nơi, và bạn có thể review và so sánh sự khác biệt giữa các version.

  Allow override of settings per vendor. Cho phép ghi đè các sự thay đổi trên mỗi vendor basic

  Find purchase agreements. Cho phép tìm kiếm các purchase agreement khi tạo một intercompany purchase order từ một orginal sales orders.
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Update Parameter
  Sử dụng tab Update để nhập hoặc xem parameter trong tab General và Product receipt. Bao gồm luôn rule trong nhận hàng.

  procurement parameter in AX3.jpg
  Accept underdelivery. Cho phép nhập số lượng nhỏ hơn số lượng order ở delivery cuối cùng

  Accept overdelivery. Cho phép nhập lớn hơn số lượng đặt hàng

  Safety level of invoiced orders. Chọn mức độ cho phép sự thay đổi trong invoice của purchase
  • None: có thể add một new order line vào invoiced purchase order
  • Warning: có thể add một new order lines vào invoice purchase order, nhưng một màn hình warning sẽ hiển thị.
  • Locked – Không thể thực hiện bất kỳ sự thay đổi nào trên invoice purchase order.
  Check for product receipt number used. Chọn cách mà product receipt number bị trùng lặp đối với vendor.

  Chọn Update order lines để mở màn hình thiết lập chức năng khi thay đổi thong tin trên purchase order header ảnh hưởng như thế nào đến purchase order line.
  procurement parameter in AX4.jpg

  • Always: purchase order lines tự động update khi purchase order header update
  • Never: purchase order lines không update khi purchase order header update
  • Prompt: Tùy chọn các tính năng update
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Prices Parameter
  Thiết lập cách discount được tính toán (nếu có nhiều mức chiết khấu được áp dụng) và liệu chi phí có tự động thêm vào purchase order hoặc line không.

  procurement parameter in AX5.jpg
  Discount. Chọn phương pháp xác định giá trị ck đc tính toán theo line hay theo ck theo line và cho tổng đơn hàng

  Find main charges. Tự động phân bổ phí khi tạo Purchase order. Nếu mà không xác định phí tự động, thì bỏ chọn field này.
  Nếu field này được chọn và chọn them field Main trong màn hình Auto charges, phí tự động phân bổ line trong invoice, mà không có trong purchase order.

  Find charges for line. Tự động phân bổ chi phí theo line khi tạo purchase order.
  Nếu field này được chọn và chọn Line trong Auto charge, phí tự động phân bổ cho line trên invoice, mà không có trong purchase order.

  Date type. Chọn ngày đc sử dụng khi search trade agreement (today hay delivery date)

  Enable price details. Cho phép xem giá theo line.

  Calculate total discount on posting. Tự động tính toán tổng discount khi purchase được post.
   
  Last edited by a moderator: Oct 30, 2014

Share This Page