Bài phát biểu nổi tiếng của Steve Jobs ở Stanford

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Jun 11, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Bài phát biểu nổi tiếng của Steve Jobs ở Stanford

     
  2. Loading...


Share This Page