Bộ tài liệu Tableau

Discussion in 'Tableau' started by bsdinsight, Jun 14, 2016.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Nhằm cung cấp cho anh/em gần xa phát triển Tableau để nâng cao hiệu quả và năng lực canh tranh của mình, BSD phát triển bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng, xây dựng và phát triển Tableau cho mô hình doanh nghiệp. Bạn có thể tham khảo bộ tài liệu của Tableau tại đây

    tableau-online.png
     
  2. Loading...


: Tableau

Share This Page