Budgeting in Dynamics AX

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Nov 3, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  1. Giới thiệu:
  Mỗi đối tượng kinh doanh, dù là cá nhân hay tổ chức, đều mong muốn quản lý các khoản chi tiêu một cách chặt chẽ bằng cách tạo ra ngân sách.
  MS Dynamic AX cho phép bạn thiết lập, tạo mới và điều chỉnh ngân sách 1 cách linh hoạt. Khi một ngân sách tạo ra, hệ thống kiểm soát nó 1 cách chặt chẽ như:
  - Cảnh báo khi ngân sách bị vượt quá và hiển thị số tiền vượt quá là bao nhiêu.
  - Cho phép user nào có thể thực hiện tiếp nghiệp vụ khi ngân sách bị vượt quá
  - Cho phép xem số dư còn lại của ngân sách là bao nhiêu.
   
  Last edited by a moderator: Nov 6, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft project 2013 budget cost and budgeting Microsoft Dynamics 365 Jun 16, 2014
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Microsoft Dynamics 365 Sep 17, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Sep 1, 2017
  Understanding Leads in Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Sep 1, 2017
  Understanding Opportunities in Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Aug 29, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  2. Thiết lập ngân sách
  2.1. Thiết lập các yêu tố cơ bản

  • Budget model: Thiết lập mô hình cho ngân sách.
  Bạn có thể sử dụng chung 1 mô hình ngân sách cho nhiều ngân sách hoặc có thể tạo ngân sách 1 mô hình.
  Một mô hình ngân sách có thể bao gồm nhiều mô hình ngân sách con.
  Vào Budgeting -> Setup -> Basic Budgeting ->Budget model
  Budgeting1.jpg
  - Budget model:
  Nhập mã cho budget model
  - Name: Nhập nội dung mô tả cho budget model code này
  - Stoped: Chọn field này nếu muốn ngăn chặn việc thay đổi các entry liên quan đến model
  - Cash flow forecasts: Chọn field này nếu muốn xác định rằng bút toán được tạo ra từ model này có sử dụng cho dự báo dòng tiền
  - Submodel: Chọn các model con nếu cần​
  • Budget code: Thiết lập loại ngân sách
  Vào Budgeting -> Setup -> Basic Budgeting -> Budget code

  Budgeting2.jpg
  - Budget code:
  Nhập mã budget code
  - Description: Nhập nội dung mô tả cho code này
  - Budget type: Chọn loại budget
  - Set as default code: Chọn field này nếu muốn mặc định code
  - Reason code: Chọn mã reason
  - Workflow: Chọn mã workflow​
  • Financial Dimension for Budgeting: Xác định các dimension sử dụng trong ngân sách, dimension ở đây sẽ xác định dimension ở budget entry
  Vào Budgeting -> Setup -> Basic budgeting -> Dimension for Budgeting
  Budgeting3.jpg
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  2.2. Thiết lập kiểm soát ngân sách
  Tại bước này, bạn có thể thiết lập việc kiểm soát trên dimension nào, user nào được phép thực hiện nghiệp vụ khi vượt quá ngân sách, cách hiển thị thông báo lỗi, cách tính số dư ngân sách....
  Vào Budgeting -> Setup -> Budget Control -> Budget Control configuration
  Budgeting4.jpg
   
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  3. Lập kế hoạch ngân sách
  3.1. Lập kế hoạch ngân sách

  Để lập kế hoạch ngân sách, người dùng truy cập vào phần mềm theo đường dẫn sau:
  Budgeting -> Common -> All Budget register entries. Chọn New Budget register entry
  upload_2014-11-29_8-58-23.png
  Phần Budget register entry

  • Default date: Ngày tạo, mặc định là ngày hiện tại
  • Budget model: Field này là bắt buộc. Chọn Budget model cho entry này nhằm phân loại entry
  • Budget code: Field này là bắt buộc. Chọn mã Budget code (chọn loại Original budget)
  • Reason code: Chọn mã nguyên nhân thực hiện
  Phần Budget account entries
  (nhấp Add line để tiến hành khai báo ngân sách hoặc nhấp Remove để xóa 1 line tạo sai)
  • Date: mặc định từ Default date ở trên.
  • Account structure: Chọn cấu trúc tài khoản trong trường hợp công ty bạn có nhiều cấu trúc tài khoản
  • Dimension value: Chọn các giá trị cho các dimension cần kiểm soát đã được thiết lập ở Budget control
  • Amount type: Chọn loại ngân sách là chi phí hay doanh thu
  • Currency: Chọn loại tiền tệ muốn quản lý
  Bạn có thể phân bổ số tiền ở mỗi line cho nhiều kỳ hoặc cho nhiều giá trị dimension nếu muốn.
  Để thực hiện được điều đó, sử dụng tính năng sau:
  Allocation across periods: phân bổ số tiền ở mỗi line cho nhiều kỳ
  upload_2014-11-29_9-39-44.png
  Tại đây, chọn Period key để hệ thống tự động phân bổ số tiền theo các kỳ được xác định ở GL-> Setup -> Period -> Period Allocation Categories
  Allocation to dimension:
  phân bổ số tiền ở mỗi line cho nhiều giá trị dimension
  upload_2014-11-29_9-43-0.png
  Tại đây, chọn Budget Allocation Term để hệ thống tự động phân bổ số tiền trên line theo các dimension được xác định ở Budget Allocation Term
   
  Last edited by a moderator: Nov 29, 2014
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sau khi tạo xong Budget Entry, tiến hành gửi yêu cầu phê duyệt cho cấp trên. Khi 1 Budget Entry được phê duyệt thì việc kiểm soát ngân sách mới bắt đầu được thực hiện.
  Thực hiện 3 bước:
  Bước 1: Submit 1 Budget Entry
  Trên Budget Entry cần submit, chọn Submit như hình
  upload_2014-11-29_9-48-49.png

  Bước 2: Approval 1 Budget Entry
  Tùy theo cách thiết lập phê duyệt ngân sách ở Budgeting Workflows mà quy trình phê duyệt được thực hiện
  User có quyền phê duyệt ngân sách sẽ thực hiện như sau:
  Trên Budget Entry cần phê duyệt, nhấp Action -> Approval
  Bước 3:
  Trên Budget Entry mới được phê duyệt xong, nhấp Update Budget Balances để hoàn tất
   

Share This Page