Business Intelligence và Business Analysis

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by Nhung_Ha, Jan 1, 2015.

 1. Nhung_Ha

  Nhung_Ha New Member

  Chào các bạn.

  Có thể cho mình biết sự giống và khác nhau giữa Business Intelligence và Business Analysis không?
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top 7 Business Intelligence Trends for Government for 2017 Tableau Oct 2, 2017
  Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Feb 10, 2016
  Phương pháp tiếp cận Business Intelligence Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 28, 2015
  Triển khai Business Intelligence, các rào cản cần loại bỏ Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 25, 2015
  Business intelligence cuộc cách mạng công nghệ mới Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 17, 2015

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

Share This Page