1. Microsoft Dynamics CRM

Các dashboard cho kinh doanh bất động sản

Discussion in 'Bất động sản' started by bsdinsight, Nov 12, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Với Dynamics CRM, bạn dễ dàng thiết kế các dashboard hỗ trợ các nhà quản trị rất nhanh có được thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp.

  Dashboard sau đây cung cấp tình hình của tất cả các dự án mà doanh nghiệp đang làm việc. Dashboard đơn giản gồm có 4 khu vực
  1. Khu vực 1: Cung cấp thông tin so sánh về vốn đầu tư và doanh thu tới thời điểm hiện tại cho tất cả các dự án mà doanh nghiệp đang làm việc.
  2. Khu vực 2: Cung cấp thông tin về tình hình tuổi nợ (cũng của tất cả các dự án) được phân chia vào 30 ngày, 60 ngày, 90 ngày, và 120 ngày)
  3. Khu vực 3: Thông tin về tỉ trọng các trạng thái của tất cả các bất động sản (tức là cho tất cả các dự án) và được phân chia vào: Chuẩn bị, Chờ bán, Chờ đặt cọc, Đã đặt cọc, Hợp đồng, Đã ký hợp đồng
  4. Khu vực 4: Thông tin về số lượng của các trạng thái các bất động sản, và lại chi tiết theo qui trình kinh doanh của doanh nghiệp bạn

  Dynamics CRM for real estate dashboard.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tạo ra các nút Back, Next giữa các Dashboard trong Tableau. Tableau Aug 14, 2015
  Dashboard các thuộc tính quan trọng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 12, 2014
  Cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng như thế nào Công nghệ Yesterday at 12:46 PM
  Doanh nghiệp phải là trung tâm của cách mạng công nghiệp 4.0 Quản trị doanh nghiệp Thursday at 6:19 PM
  Các chủ đề về quản trị mà quản lý doanh nghiệp cần biết Quản trị doanh nghiệp Thursday at 7:50 AM

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Một Dashboard khác cung cấp cho bạn thông tin kinh doanh cho từng nhân viên ở chi nhánh, tiền hoa hồng cho các nhân viên,..
  1. Khu vực 1: Bạn có thể chọn xem từng chi nhánh, hoặc xem tất cả toàn công ty bạn chi tiết cho từng nhân viên kinh doanh, tỉ hệ họ đạt được so với kế hoạch. Đồng thời, dashboard này cũng cho thấy tổng doanh thu của từng nhân viên, giá trị hoa hồng mà nhân viên đó đạt được, số hợp đồng mà nhân viên này đã ký bán được.
  2. Khu vực 2: So sánh doanh thu thực tế mà bạn đạt được so với kế hoạch, và được hiển thị theo từng quí, cùng với đồ thị cho biết tỉ trọng của các hoạt động các hợp đồng thành công, đang tiến triển, và bị từ chối
  3. Khu vực 3: Tổng hợp về giá trị tiền hoa hồng mà bạn phải chi cho các nhân viên kinh doanh để kích thích kinh doanh, và được phân chia theo thời gian sắp tới: 30 ngày sắp tới, 60 ngày sắp tới, 90 ngày sắp tới, và 120 ngày sắp tới
  4. Khu vực 4: Khu vực cho bạn biết chi tiết về trạng thái các khách hàng mà nhân viên kinh doanh của bạn đang theo dõi, và được chia vào các bước của qui trình kinh doanh Cơ hội, Chờ Cọc, Đặt cọc, Chờ ký hợp đồng, Hợp đồng đã ký, và số nhà bạn đã bàn giao.


  Dynamics CRM for Real Estate 3.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard phân tích nhu cầu khách hàng, bao gồm việc:
  1. Phân tích và so sánh nhu cầu của khách hàng theo khu vực, tỉnh thành
  2. Phân tích tỉ trọng các tiêu chí chọn lựa mua bất động sản của khách hàng.
  3. Phân tích và so sánh số lượng khách hàng lựa chọn bất động sản theo diện tích.
  4. Phân tích tỉ trọng tỉ trọng khách hàng có nhu cầu về loại hình bất động sản

  dynamics_crm_dashboard.jpg
   

Share This Page