1. Tableau Business Intelligence

Cài đặt dịch vụ AD Domain Controller trên WS 2008R2

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Jan 16, 2015.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Dựng WS 200R2 với thông tin như sau:
  ws2008r2.png
  Add Roles:
  ws2008r2-1.png
  Chọn AD Domain Services:
  ws2008r2-2.png
  Chọn Next:
  ws2008r2-3.png
  Confirm:
  ws2008r2-4.png
  Chọn Next, cài đặt thành công
  ws2008r2-5.png
  Chọn Close để đóng , hoàn thành cài đặt Roles.
  Tiếp theo dùm dcpromo.exe để cấu hình DC.
  ws2008r2-6.png
   
 2. Loading...


 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Bước 1: Bắt đầu cài đặt bằng Wizard, chọn Use advanced mode.
  ad1.png
  Bước 2: Click Next
  ad2.png
  Bước 3: Chọn tạo mới 1 DC
  ad3.png
  Bước 4: Đặt tên Domain là BSDAX.DEMO
  ad4.png
  Bước 5: Chọn Domain NetBIOS Name
  ad5.png
  Bước 6: Chọn functional level là WS 2008 R2
  ad6.png
  Bước 7: Chọn Option : DNS
  ad7.png
  Bước 8: Chọn Yes
  ad8.png
   
 4. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Bước 9: Chọn thư mục lưu trữ
  ad9.png
  Bước 10: Điền mật khẩu Restore
  ad10.png

  Bước 11: Xác nhận thông tin
  ad11.png
  Bước 12: Tiến hành cài đặt. Reboot khi hoàn thành
  ad12.png

  Bước 13: Log on vào Domain sau khi khởi động lại. Hoàn thành
  ad13.png
   
  Bin Tran likes this.

Share This Page