Calculation method on Fixed-price

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Mar 18, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Về cách tính toán ra con số doanh thu thì hệ thống cung cấp 3 cách tính

  upload_2015-3-18_11-14-42.png


  1. None là phương pháp dễ hiễu nhất. Hệ thống tính tỉ lệ % hoàn thành của dự án nhân với giá trị của hợp đồng để ra đựơc doanh thu. Doanh thu này đựợc ghi nhận như một nghiệp vụ fee khi ta thiết lập trong Project category dung cho loại estimate project.

  Ví dụ: hợp đồng trị giá 100 USD và chọn Revenue recongnization là Completed percentage . The matching principle là Sales values, và một categories là Sales estimate. Tỉ lệ % hoàn thành được tính dựa trên chi phí thực tế sử dụng so với forecast cost đã đựoc import từ estimate trong WBS.

  Và sử dụng None thì hệ thống sẽ ghi nhận doanh thu là một loại transaction NON_CHARGEABLE line

  2. Markup percent – total thì cũng giống như phương pháp NONE nhưng thay vì ghi 1 dòng danh thu vào mục fee, thì phương pháp này nó phân bổ giá trị doanh thu vào từng loại nghiệp vụ theo tỉ lệ % hoàn thành.

  3. Markup percent – estimate line phương pháp này tính theo cách phân bổ giá trị hợp đồng vào từng line cost template. Và tính tỉ lệ hoàn thành giống như None và nhân với doanh thu phân bổ theo từng line.
   
  Last edited by a moderator: Mar 18, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Sophisticated Calculations Tableau Aug 10, 2017
  Table Calculations Update Tableau Aug 10, 2017
  Using Table Calculations Tableau Aug 13, 2015
  Payback Period (Payback Method) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Moving Average - Costing Method in AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Nov 4, 2014

Share This Page