Code element types

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by ivanthai, Apr 18, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  Các kiểu phần tử mô hình (Code element) sau đây là một phần của Microsoft Dynamics AX Meta-model :
  • Class : xác định cấu trúc và hành động trong quá trình xử lí các đoạn mã sử dụng ngôn ngữ X++ để thực hiện bảo trì dữ liệu, theo dõi dữ liệu và xử lí dữ liệu một cách hợp lí nhất trong các ứng dụng Microsoft Dynamics AX. Xác định khai báo một Class, các phương thức và các sự kiện xử lí bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình X++.
  24.png
  • Macro : xác định một thư viện của các thủ tục thay đổi cú pháp trong X++.để liên kết với chuỗi kí tự được nhập vào như là tên được đặt cho Marco và giá trị được trả về của một chuỗi kí tự có thể là hằng số hoặc quá trình biên dịch.
  25.png
  • Reference : xác định tên của .Net FrameWork Assembly bao hàm .NET Framework common language runtime (CLR) có thể được tham chiếu trong mã code X++. Trình biên tập mã code MorphX đọc các kiểu dữ liệu được tham chiếu từ các Assembly vì vậy IntelliSense có sẵn cho các CLR namespaces, types, and type members. Trình biên dịch mã code MorphX sử dụng các định nghĩa kiểu CLR trong tham chiếu Assembly cho kiểu và các ràng buộc cú pháp được qui định trong Assembly. Microsoft Dynamics AX runtime sử dụng để xác định và tải Assembly được tham chiếu.
  26.png
  • Job : được dùng để thực thi câu lệnh trong X++ khi muốn kiểm tra những đoạn mã trước khi áp dụng vào chương trình chính.
  27.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tableau Tips- "Sử Dụng Unicode Characters Trong Tableau" Tableau Aug 25, 2017
  Dữ liệu dùng chung cho các công ty (company code) trên cùng một sever Microsoft Dynamics 365 Jun 22, 2017
  64 places you can learn to code online for free Công nghệ Apr 12, 2016
  Charges code Microsoft Dynamics 365 Aug 27, 2014
  Import Data Unicode in Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics 365 Jun 10, 2014

Share This Page