1. Tableau Business Intelligence

Công văn 2028/TCT-CS

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Aug 4, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Công văn 2028/TCT-CS : hướng dẫn áp dụng phương pháp tính thuế và sử dụng hóa đơn.

  Trường hợp trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên 1 tỷ đồng, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn vì doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong giai đoạn đầu tư không phát sinh doanh thu.

  Trường hợp trong thời gian đầu tư chưa đạt mức 1 tỷ đồng nếu có bán hàng thì doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp kể từ khi mới thành lập và sử dụng hóa đơn bán hàng để lập và giao cho khách hàng.

  - Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập từ ngày 01/01/2014 đến ngày 28/2/2014: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 3795/BTC-TCT ngày 26/3/2014 của Bộ Tài chính.

  - Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập từ ngày 01/01/2014 đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, đã đặt in hóa đơn bán hàng hoặc đã mua bán hàng của cơ quan thuế để sử dụng, đã nộp hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì áp dụng phương pháp tính trực tiếp cho năm 2014 và xác định lại phương pháp tính thuế cho năm 2015, 2016 trên cơ sở doanh thu của năm 2014.
   

  Attached Files:

 2. Loading...


Share This Page