Connect to data in Tableau desktop

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jun 26, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trước khi làm việc và thao tác với Tableau Desktop bạn cần phải connect tới database của bạn. Với Tableau hỗ trợ bạn connect với đa dạng các loại database, có 2 dạng dữ liệu
  Thực hiện vài thao tác đơn giản sau đây để connect data

  1. Chọn loại datasource mà bạn cần connect tới, trong ví dụ sau đây mình chọn data từ Excel
  Tableau06.png

  2. Sau khi import vào bạn có thể Join giữa các table, hỗ trợ các kiểu left join, inner join, right join, full outer join
  Tableau07.png

  3. Bạn có thể thay đổi kiểu dữ liệu tùy theo nhu cầu
  Tableau08.png

  4. Ngoài ra còn hỗ trợ một vài chức năng xử lý dữ liệu, như hàm cắt chuỗi từ một mã cắt ra thành ba cột với các mã như sau
  Tableau09.png

  Sau khi thực hiện hàm Split bạn sẽ có kết quả như sau, hệ thống tự động cắt chuỗi thành mã hoặc tùy bạn customer split

  Tableau10.png

  5. Chức năng Aliases, cho bạn thay đổi alias tùy theo nhu cầu.
  6. Bạn có thể chọn lọc những column nào sử dụng thì giữ lại, còn lại thì có thể delete đi.
  7. Trong trường hợp bạn sử dụng các datasource là SQL, Oracle thì bạn có thể tạo câu lệnh truy vấn select dữ liệu mà bạn muốn lấy.
  8. Sau khi thực hiện xử lý dữ liệu, bạn đã hoàn thành xong bước connect data. Click qua tab Sheet để xem dữ liệu mà bạn đã import.

  Tableau11.png

  9. Từ đây bạn chỉ cần thực hiện thao tác kéo thả dữ liệu để phân tích thôi v.v.v
   
  Last edited by a moderator: Jun 26, 2015
 2. Loading...


Share This Page