Cost center trong ERP như thế nào?

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 19, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Cost Center - tạm dịch là các khoản mục chi phí của doanh nghiệp nhằm ghi nhận các chi phí một các tập trung, và dễ kiểm soát (tựa như việc quản lý các folder trong máy tính của bạn vậy) và các quản trị tài chính luôn làm như thế để dễ dàng tổng hợp cũng như phân bổ các chi phí này với các mục đích khác nhau.

  Một ví dụ sau đây với doanh nghiệp cần tổ chức quản lý chi phí theo từng phòng ban theo ví dụ dưới đây, và câu hỏi đặt ra là ERP tổ chức quản lý và ghi nhận các chi phí như thế nào để đáp ứng các yêu cầu của nhà quản trị.

  bsd insight cost center.png
  (Bạn có thể tham khảo thêm về quản lý tài chính với ERP như thế nào tại đây)
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Feb 14, 2018
  Cost of Goods Sold - COGS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Weighted Average Cost of Capital (WACC) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  AX - Standard Cost Finance and Operations Dec 1, 2015
  Cost Group in Dynamics AX Finance and Operations Sep 24, 2015

Share This Page