Cost center trong ERP như thế nào?

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 19, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Cost Center - tạm dịch là các khoản mục chi phí của doanh nghiệp nhằm ghi nhận các chi phí một các tập trung, và dễ kiểm soát (tựa như việc quản lý các folder trong máy tính của bạn vậy) và các quản trị tài chính luôn làm như thế để dễ dàng tổng hợp cũng như phân bổ các chi phí này với các mục đích khác nhau.

  Một ví dụ sau đây với doanh nghiệp cần tổ chức quản lý chi phí theo từng phòng ban theo ví dụ dưới đây, và câu hỏi đặt ra là ERP tổ chức quản lý và ghi nhận các chi phí như thế nào để đáp ứng các yêu cầu của nhà quản trị.

  bsd insight cost center.png
  (Bạn có thể tham khảo thêm về quản lý tài chính với ERP như thế nào tại đây)
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  AX - Standard Cost Dynamics AX Dec 1, 2015
  Cost Group in Dynamics AX Dynamics AX Sep 24, 2015
  Committed cost & Emilination Project! Dynamics AX Mar 19, 2015
  Tìm hiểu về cách ghi nhận Project cost khi link từ các module khác Dynamics AX Mar 19, 2015
  How CRM can Help Increase Revenue and Control Cost Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Nov 14, 2014

Share This Page