Cost Group in Dynamics AX

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 24, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Trong AX, Cost Group được xem là cấp độ thấp nhất để cấu thành nên giá sản phẩm sản xuất (cost of good sold). Cost group phân chia các nhân tố giá của thành phẩm được sản xuất, như là chi phí nguyên vật liệu (material), nhân công (labor), sản xuất chung (overhead).

  Mô hình sau giúp bạn hình dung về cách cost group hỗ trợ để cấu trúc giá.
  upload_2015-9-24_10-56-35.png
  Ở bài viết này, mình chỉ đi sâu vào cost group. Sau đó, sẽ có nhiều bài viết khác liên quan đến cost trong AX. Hi vọng thực hiện kịp tiến độ :D:D:D
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  How Combining Cloud + Mobility With BIM Facilitates Cost Savings And Better Project Delivery Bất động sản Wednesday at 3:21 PM
  Cost of Goods Sold - COGS Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Weighted Average Cost of Capital (WACC) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  AX - Standard Cost Finance and Operations Dec 1, 2015
  Committed cost & Emilination Project! Finance and Operations Mar 19, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Một cách đơn giản nhất để hiểu cách làm việc của cost group là:
  - Bạn tạo cost group và gán cho nó thuộc type nào.
  - Với mỗi một nhân tố giá (material, labor, overhead) sẽ có một type tương ứng sử dụng riêng. Ví dụ như type của material, thì không thể gán có nhân tố là labor.
  - Sau đó, trên một phiếu, gọi là cost sheet, sẽ dựa vào cost group, để tính toán giá vốn và hiển thị cho bạn biết được, bao nhiêu là material, labor, burden.

  Để tạo một Cost Group bạn theo đường dẫn Inventory management > Setup > Costing > Cost Group.
  upload_2015-9-24_11-30-58.png

  Nhập mã Cost Group và Name cho cost group này.
  Cost Group Types
  Có các loại:
  - Direct materials: chỉ assign được cho item --- nhân tố giá : material
  - Direct manufacturing: chỉ assign cho cost categories -- nhân tố giá: labor
  - Direct outsourcing: assign cho các item có product type là service -- nhân tố giá: subcontract, áp dụng chuyên biệt với những đơn hàng gia công
  - Indirect cost: được gán với những nhân tố giá là được tính toán bằng cách ấn định tỷ lệ phần tram dựa trên nhân tố khác
  - Undifined: được assign cho item, cost categories hoặc indirect cost.

  Lưu ý, tối thiểu mỗi type của mỗi cost group phải được chọn default. Nếu bạn quên không chọn cost group cho resource, hệ thng sẽ lấy cost group mặc định này assign cho resource
  Behavior
  Phân nhóm cost group này là biến phí hay định phí. chỉ áp dụng cho mục đích báo cáo, chỉ áp dụng khi bạn sử dụng PP tính giá là standard.
  Profit setting
  Người dùng cũng có thể tính toán giá bán cho item thuộc cost group này. Một cost group có tối đa 4 cách tính giá bán. Khi roll up giá (BOM calculation), người dùng có thể thiết lập xem item này được tính giá bán (sales price) theo cách nào, standard, profit 1, 2, 3, 4.
   
  Last edited by a moderator: Dec 4, 2015
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sau khi tạo các cost group này. Bạn sẽ gán từng loại vào các đối tượng để hoàn thành cấu trúc giá cho item (nguyên vật liệu, nhân công, khấu hao...)
  Gán cho item
  Vào đường dẫn Production information management > Released products. Chọn item cần gán cost group, nhấn edit.
  Formula&BOM_BSD_03.png

  Chọn FastTab Manage Cost. Tại Field Cost group chon vào sẽ xuất hiện DS các cost group có thể gán cho item này, chỉ hiển thị cost group type là direct manufacturing và undefined. Chọn Cost group và save lại.
  Formula&BOM_BSD_04.png
  Formula&BOM_BSD_05.png
   
  Last edited by a moderator: Dec 4, 2015
 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Gán Cost group cho Cost Categories
  Vào đường dẫn Production Control > Setup > Routes > Cost Categories
  Formula&BOM_BSD_07.png

  Tại Category ID, chon cost group cần gán. Ở màn hình này chỉ hiển thị các cost group type là direct manufacturing và undefined.
  Formula&BOM_BSD_06.png
  Formula&BOM_BSD_08.png
   

Share This Page