Create a new Entity in Microsoft Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Hân, Dec 2, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Bạn có thể tạo ra các Entity mới cho Microsoft Dynamics CRM của bạn để giải quyết các yêu cầu kinh doanh cụ thể. Sau khi bạn tạo ra một entity tùy chỉnh, bạn có thể thiết lập thêm các tasks cần thiết để đảm bảo rằng các entity có thể truy cập đến người dùng của bạn.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  *** Lưu ý:
  Theo mặc định, khi một entity được tạo ra, chỉ có các System Administrator (quản trị hệ thống) và System Customizer security roles có đặc quyền đọc hoặc thay đổi dữ liệu trong các custom entity. Bạn phải thêm những đặc quyền rõ ràng cho tất cả các vai trò an ninh mà cần phải sử dụng các entity mới.​
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Login vào giao diện tạo mới Entity


  - Đầu tiên, Bạn login vào CRM 2015 của bạn > Menu > chọn SETTINGS > Customizations

  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 01.jpg

  - Chọn Customize the System

  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 02.jpg

  - Hiển thị cửa sổ Customize

  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 05.jpg

  Tạo mới Entity

  - Tại giao diện Customize, có 2 cách để bạn tạo mới một entity :

  Cách 1 :
  • Mặc định Của CRM khi bạn vào giao diện trang Customize thì khung bên trái sẽ chọn tab "Components"
  • Tại khung bên phải cửa sổ, bạn click nút New > hiển thị danh sách các thành phần bạn có tạo mới trong ms dynamics CRM > Bạn chọn Entity
  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 04.jpg
  Cách 2 :
  • Tại khung bên phải click chọn Entity (1)
  • Khung bên trái click nút New > Của sổ New Entity xuất hiện (2)
  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 03.jpg

  - Giao diện trang New Entiy hiển thị

  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 06.jpg

  Tab General

  - Entity Definition
  • Display Name (*) : tên hiển thị trên Form của entity
  • Plural Name (*) : tên hiển thị (số nhiều) của entity (thường sẽ nằm trong các CRM)
  • Name (*) : tên riêng của entity (được dùng trong workflow, js, plugin...)
  • Primary Image: là danh sách hình ảnh chính sử dụng trong entity. Chỉ có tùy chọn [None]. Sau khi bạn tạo entity thì bạn mới có thể tạo mới một Image Field. Mỗi entity chỉ có thể tạo được duy nhất một Image Field. Khi đã tạo Image Field thì tại Primary Image sẽ hiện ra danh sách tùy chọn cho bạn chỉnh sửa.
  • Description: một đoạn giới thiệu hay mô tả về entity mà đang tạo
  • Ownership (*) : trong danh sách Ownership bao gồm
  User or Team - Các Records thuộc entity này có thể được làm sở hữu bởi các người dùng cá nhân hoặc nhóm. Việc bảo mật có thể được xác định thông qua các business unit mà chủ sở hữu hiện tại có liên quan tới.

  Organization - Các Records thuộc entity này được sử dụng để tham khảo cho các người dùng Microsoft Dynamics CRM. Các người dùng cá nhân hay nhóm không thể sở hữu các record này được.​

  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 07.jpg

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  *** Lưu ý:
  • Khi bạn xác định tên hiển thị (display name), một giá trị mặc định cho Name field được cung cấp. Nếu bạn thay đổi tên hiển thị trước khi bạn lưu, các giá trị trong trường Name sẽ không thay đổi. Bạn cũng có thể thay đổi các giá trị trong Name field độc lập với tên hiển thị.
  • Name field khi bạn đã tạo thì không thể thay đổi được.
  • Các thông tin có dấu * là các thông tin bắt buộc phải nhập để tạo mới một entity.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Areas that display this entity
  • Entity này sẽ hiển thị chỗ nào trong giao diện người sử dụng Microsoft Dynamic CRM.
  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 08.jpg

  - Option for entity : Tùy chọn các tính năng cho entity của bạn dựa trên các thông chi tiết được cung cấp trong dưới đây.
  • Business process flows (fields will be created) : Tùy chọn cho phép tạo mới một business process flows dành cho chính entity này.
  • Note (includes attachments): Chọn tùy chọn này để tạo ra một mối quan hệ (relationship) với Note entity, và thêm một note control đến entity form. Điều này cho phép người dung tạo các chú thích cho mỗi bản record.
  • Activities: Chọn điều này sẽ cho phép tạo ra một mối quan hệ với activity entities, và cho phép thêm một associated view đến entity. Nó còn cho phép bạn theo dõi các hoạt động như là phone calls, emails, and tasks.
  • Connections: Tùy chọn cho phép kết nối với các bản record trong entity và các records của entity khác.
  • Sending email (if an email field does not exist, one will be created): Tùy chọn này sẽ thêm một nút Send Direct Email vào main ribbon tab.
  • Mail merge: Cho phép entity sử dụng mail merge.
  • Document management: Chọn điều này sẽ cho phép bạn theo dõi các tài liệu trong SharePoint mà có liên quan đến record nào trong CRM.
  • Access Teams: Tùy chọn này sẽ cho phép các nhóm truy cập vào entity của bạn.
  • Queues: chọn tính năng thì bạn có thể sử dụng entity này trong hàng đợi.
  • Allow quick create: khi tùy chọn này được bật, và sau khi bạn đã tạo và published Quick Create Form của entity này, thì mọi người sẽ có thể tùy chọn tạo mới một record bằng cách sử dụng nút Create trong navigation pane.
  • Duplicate detection: Tùy chọn này dùng để phát hiện các bản sao trong entity bạn đang tạo. Tính năng này sẽ thông báo cho bạn về những record giống hệt nhau trong Microsoft Dynamics CRM, và cho phép bạn để giải quyết chúng.
  • Auditing: chọn tùy chọn nảy để bạn theo dõi những thay đổi dữ liệu kinh doanh của bạn.
  • CRM for phones: cho phép sử dụng entity trên điện thoại.
  • CRM for tablets:
  Khi điều này được kích hoạt, entity này sẽ được Microsoft Dynamics CRM cung cấp giao diện dành cho máy tính bảng. Bạn cũng có tùy chọn để làm cho thực thể này chỉ đọc trong CRM cho máy tính bảng.

  Nếu Form của entity có yêu cầu một phần mở rộng mà không được hỗ trợ bởi CRM cho máy tính bảng, chẳng hạn như I-frame hoặc web resource controls, sử dụng thiết lập này để đảm bảo rằng dữ liệu cho các thực thể không thể chỉnh sửa bởi người sử dụng CRM cho máy tính bảng.​
  • Reading pane in CRM for Outlook: Chọn tùy chọn này để hiển thị các bản ghi trong reading pane của Microsoft Dynamics CRM dành cho Microsoft Office Outlook.
  • Offline capability for CRM for Outlook: Cho phép người dùng thêm các record centity này với những người mà họ làm việc khi offline.

  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 09.jpg

  Tab Primary Fields

  - Để đảm bảo rằng entity có một tên dễ dàng nhận biết được dùng để tham chiếu đến entity này, trên tab Primary Field, nhập một tên hiển thị mô tả, và sau đó xác nhận bằng Requirement Level để thiết lập đến Business Required.

  - Primary Field sẽ được hiển thị khi các mối quan hệ đến entity này được tạo hoặc được hiển thị, ví dụ như Look Up Records dialog box.

  Microsoft Dynamic CRM - Create New Entiy - 10.jpg


  Hoàn tất tạo mới Entity

  - Sau khi điền đầy đủ thông tin và thiết lập các tùy chọn cho entity > Bạn click nút Save/ Save and Close để CRM tạo mới entity.

  - Sau khi đã tạo và đóng cửa sổ New Entity > tại cửa sổ Customize bạn nút Publish / Publish All Customizations để công bố các tùy chỉnh mà bạn vừa thiết lập trong CRM.

  Đến đây là bạn đã tạo xong một entity mới, bạn có thể load lại CRM của bạn để xem entity bạn vừa tạo.


  Cảm ơn các bạn đã đọc bài hướng!
   
  Last edited: Dec 2, 2014
  Phu Ton likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated) Tableau Aug 18, 2015
  Create Sets for Top N and Others in Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Jan 5, 2015
  Microsoft Dynamics CRM : How to Create a Contract Template Dynamics 365 for Sale Dec 29, 2014
  Microsoft Dynamics CRM : Create or edit a Services Dynamics 365 for Sale Dec 27, 2014

Share This Page