Create a Payment in Accounts payable

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 14, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Để ghi nhận các nghiệp vụ thanh toán cho các hóa đơn của nhà cung cấp, bạn truy cập vào đường dẫn:
  Accounts payable > Journals > Payments > Payment journal

  Tại màn hình Payment journals, tùy thuộc vào quy trình thanh toán của công ty bạn có thể tạo nghiệp vụ thanh toán theo các cách sau:
  • Payment proposal: theo cách này, bạn sử dụng các điều kiện lọc để chọn ra các hóa đơn muốn thanh toán
  • Settlement: theo cách này, bạn chọn ra các hóa đơn muốn thanh toán theo từng mã nhà cung cấp
  • Manual payment journal: theo cách này, bạn chỉ chọn được 1 Invoice để thanh toán
  Tiếp theo là phần hướng dẫn chi tiết các bước để tạo nghiệp vụ thanh toán theo từng cách
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Create Dynamicaly Group in Tableau (Using Calculated) Tableau Aug 18, 2015
  Create Sets for Top N and Others in Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Dynamics 365 for Sale Jan 5, 2015
  Microsoft Dynamics CRM : How to Create a Contract Template Dynamics 365 for Sale Dec 29, 2014
  Microsoft Dynamics CRM : Create or edit a Services Dynamics 365 for Sale Dec 27, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Payment proposal:
  Nếu bạn thực hiện thanh toán cho nhiều hóa đơn cùng lúc, bạn nên chọn phương pháp Payment proposal

  Bạn truy cập vào đường dẫn Accounts payable > Journals > Payments > Payment journal. Chọn New để tạo mới một Payment journal. Tiếp theo chọn Line để mở form nhập các line chi tiết

  AP payment-1.png

  Để tạo Journal name cho Payment journal, bạn vào General ledger > Journals > Journal names, tạo Journal names loại Vendor disbursement

  AP payment-2.png

  Tại màn hình Journal voucher, chọn Payment proposal > Create payment proposal

  AP payment-3.png

  Bạn chỉ ra các điều kiện để chọn ra các hóa đơn cần thanh toán: proposal type theo due date hay cash discount hay cả hai, limit chọn giới hạn giá trị các hóa đơn, payment date: theo ngày của các hóa đơn, payment currency: theo loại tiền tệ...Sau đó chọn OK

  AP payment-4.png

  Màn hình Vendor payment proposal hiển thị tất cả các hóa đơn theo điều kiện ở trên, chọn Transfer để chuyển tất cả các line hóa đơn thanh toán sang Journal voucher form

  AP payment-5.png

  Bạn có thể xóa đi các hóa đơn nào không muốn thanh toán hoặc điều chỉnh khoản tiền thực hiện thanh toán cho hóa đơn và chọn Post để hoàn thành nghiệp vụ thanh toán cho các hóa đơn theo phương pháp Payment proposal.

  AP payment-6.png
   

Share This Page