Duplicate detection rules to keep your data clean

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Bin Tran, Jul 12, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Để duy trì tính toàn vẹn dữ liệu của bạn, đó là một ý tưởng tốt để có những quy định làm giảm sự trùng lấp dữ liệu trong hệ thống. Microsoft Dynamics CRM đã có mặc định sẵn những quy tắc phát hiện trùng lặp cho các tài khoản, địa chỉ liên lạc, và khách hàng tiềm năng. Bạn có thể tạo ra các quy tắc cho bất kỳ Loại entity nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn


  Dưới đây là các bước để tạo ra các quy tắc phát hiện trùng lấp

  1. Hãy chắc chắn rằng bạn có một trong những các quyền sau System Administrator, System Customizer, Sales Manager, Vice President of Sales, Vice President of Marketing, or CEO-Business Manager hoặc có quyền tương đương
  2. Làm theo các bước sau để thiết thấp
   1. On the nav bar, click or tap Microsoft Dynamics CRM > Settings.

   2. Click or tap Settings > Data Management > Duplicate Detection Rules.
  3. Để tạo ra một quy tắc phát hiện trùng lặp mới
   click or tap New. Type a name and description.

   hoặc

   Để sửa một duplicate detection rule cũ, click or tap the duplicate detection rule.

   hoặc

   Để chỉnh sửa một quy tắc phát hiện trùng lặp, select the rule. On the Actions menu, click or tap Unpublish, and then click or tap the rule.

  4. Chọn các tiêu chí được sử dụng để xác định sự trùng lắp
   1. If you are creating a new rule:
    • In the Duplicate Detection Rule Criteria section, in the Base Record Type list, click or tap the type of record that this rule applies to. For example, select Contacts.

    • In the Matching Record Type box, click or tap the type of record to compare. In most cases, you'll probably want to use the same record type for Base Record Type and Matching Record Type. It's also useful to be able to compare different record types. For example, you might want to compare the Email field in Contacts to the Email field in Leads.
   2. If you want the rule to consider only active records while detecting duplicates, select the Exclude inactive matching records check box. You should also select this check box if your duplicate detection rule criteria are based on a status field.

   3. If you want the rule to be case-sensitive, select the Case-sensitive check box.

   4. If you selected different record types for the base and matching record types, for each new criterion, in the Base Record Field column, click or tap Select, and then click or tap a field name. In the same row, in the Matching Record Field column, click or tap Select, and then click or tap a field name.

    - OR -

    If you selected the same record types for the base and matching record types, for each new criterion, in the Field column, click or tap Select, and then click or tap a field.

   5. In the same row, in the Criteria column, click or tap Select, and then click or tap an operator. For example, select Exact Match.

   6. If you specified Same First Characters or Same Last Characters, in the No. of Characters column, click or tap Enter Value, and then enter the number of characters to compare.

   7. If you don't want the rule to consider blank fields (null values) as equal while identifying duplicates, select the Ignore Blank Values check box.
  Số lượng các tiêu chí mà bạn có thể lựa chọn được giới hạn bởi số lượng ký tự có thể được lưu trữ trong matchcode cho các hồ sơ.Khi bạn thêm các tiêu chí, xem giá trị chiều dài matchcode hiện tại thể hiện ở dưới cùng của danh sách các tiêu chí.

  cc_Duplicate_detection_rule(cc_Duplicate_detection_rule).PNG
  5. Khi bạn hoàn tất việc thêm các tiêu chí, save hoặc Save and Close.


  6. Để thực hiện các quy tắc phát hiện trùng lặp new hoặc update, chọn các quy tắc, và sau đó nhấp vào hoặc bấm Publish.

  Khi bạn tạo ra một quy luật phát hiện trùng lặp, một matchcode được tạo ra cho mỗi record trong các loại entity phù hợp cho quy tắc đó. Bạn có thể publish 5 quy tắc cho cùng một entity (Ví dụ: Account) trong cùng một thời điểm. Bạn có thể cần phải xoá hoặc ngừng unpublish một quy tắc hiện tại nếu bạn vượt quá giới hạn này.
   
  tableau likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  data bi duplicate khi join 2 sheet Tableau Jul 24, 2016

Share This Page