Dynamics Marketing dashboard

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jan 31, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dynamics Marketing dashboard cung cấp toàn cảnh của các chương trình marketing của bạn, xác định đâu là chương trình đem lại kết quả tích cực nhất cho bạn, đồng thời cũng cung cấp chi tiết các yêu cầu mà cần bạn giải quyết trong quá trình thực hiện chương trình marketing.

  Dynamics Marketing - Campaign Manager 1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Quản lý các chương trình marketing với Dynamics Marketing Microsoft Dynamics 365 Feb 1, 2015
  Microsoft Dynamics Marketing Functional Overview Microsoft Dynamics 365 Jan 7, 2015
  Dynamics Marketing vs Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Jan 5, 2015
  Social Integration in Microsoft Dynamics Marketing Microsoft Dynamics 365 Dec 20, 2014
  Microsoft Dynamics Marketing 2015 Update A/B Testing New Features Microsoft Dynamics 365 Dec 9, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard sau đây giúp bạn hãy tập trung vào từng chương trình marketing cụ thể, tìm kiếm đâu là chương trình mang lại giá trị cao nhất cho doanh nghiệp bạn.

  Dynamics Marketing - Campaign Manager 2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Màn hình sau đây cung cấp biểu đồ phân tích chi tiết cho từng chương trình marketing của bạn

  Dynamics Marketing - Campaign Analysis 1.jpg
   

Share This Page