Export & Import packaged workbook in tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Với tableau desktop trong quá trình bạn đã được thực hiện xong và bạn muốn chia sẻ cho người khác, bạn có thể Export packaged workbook và sử dụng tableau reader để đọc file mà bạn đã Export ra.

  Trong trường hợp như bạn muốn ghép 2 file .twb thành một file , lúc này bạn dùng Export packaged và import vào gói kia.

  Import.png
   
  tableau likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Import File vào Database Dùng SSIS Tableau Aug 1, 2017
  Tạo template và import dữ liệu vào hệ thống Microsoft Dynamics 365 Jul 4, 2016
  Import Excel từ nhiều table trong Dynamic AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Importing and Updating Records in Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics 365 Oct 2, 2014
  Import Data Unicode in Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics 365 Jun 10, 2014

Share This Page