Fixed Asset - Depreciation Books

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bạn có thể sử dụng depreciation book để khấu hao theo thuế hoặc theo mục đích tài chính nào đó mà không ảnh hưởng đến GL. Ví dụ, bạn có thể tạo ra 2 depreciation book để quản lý khấu hao theo thuế, và khấu hao theo kế toán.

  1. Vào Fixed Asset > Setup > Depreciation > Depreciation books.
  Fixed Asset13.png

  2. Chọn New và nhập các thông tin liên quan
  Fixed Asset15.png
  Depreciation

  Depreciation book: nhập tên của book
  Description: nhập tên của book
  Depreciation: chọn yes nếu TSCĐ được trích khấu hao
  Depreciation profiles: chọn depreciation profile cho book này.
  Alternative depreciation profile: chọn profile thay thế khi có 2 phương pháp khấu hao được áp dụng, và company post giá trị khấu hao nào cao hơn.
  Extraordinary depreciation profile: chọn profile add vào cho các trường hơp khác
  Round off depreciation: làm tròn giá trị khấu hao. Ví dụ: nhập 1.00 để làm tròn giá trị gần bằng 1.
  Leave net book value at: Giá trị còn lại mong muốn sau khi trích hết khấu hao
  Create depreciation adjustments with basis adjustment: tự động điều chỉnh khấu hao khi nguyên giá TSCĐ thay đổi.

  Setup
  Calendar: chọn calendar để ghi nhận chi phí khấu hao.
  Allow net book value higher than acquisition cost: check box này cho phép giá trị còn lại có thể cao hơn giá mua
  Allow negative net book value: check box này cho phép giá trị còn lại có thể nhỏ hơn 0.
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Reverse fixed asset transactions Finance and Operations Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Finance and Operations Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Finance and Operations Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Finance and Operations Oct 13, 2014

Share This Page