Fixed Asset - Depreciation Profiles

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Depreciation profiles được sử dụng để xác định các quy tắc tính toán khấu hao.
  Các tài sản tài chính như là cổ phiếu, trái phiếu được xem là non-depreciation. Do đó, depreciation profiles không sử dụng cho tài sản loại này.

  1. Chọn Fixed assets > Setup > Depreciation > Depreciation profiles.

  Fixed Asset12.png

  2. Chọn New
  3. Nhập tên Profiles
  Fixed Asset13.png

  4. Chọn phương pháp tính khấu hao ở field Method.
  Fixed Asset14.png

  Có nhiều phương pháp khấu hao để lựa chọn.
  • Straight line service life: khấu hao đường thẳng
  • Reducing balance: khấu hao giảm dần
  • Manual: Khấu hao theo số liệu bạn ấn định
  • Factor: Khấu hao theo hệ số
  • Consumption: Khấu hao theo sản lượng tiêu thụ
  • RB/SL (Áp dụng ở Pháp)
  • Straight line life remaining: Khấu hao đường thẳng dựa vào giá trị còn lại
  • 200% reducing balance
  • 175% reducing balance
  • 125% reducing balance
  • Low value pool (áp dụng ở Úc)
  5. Chọn loại depreciation year
  Calendar: update lại nguyên giá để tính khấu hao vào ngày 1/1 hằng năm
  Fiscal: Update lại khấu hao dựa vào fiscal year setup. Fiscal year có thể ngắn hoặc dài hơn 12 tháng

  6. Chọn thời điểm post khấu hao: tháng, quý, năm ...
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Reverse fixed asset transactions Microsoft Dynamics 365 Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014

Share This Page