Fixed Asset - Fixed Asset Group

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Fixed Asset Group dùng để nhóm các TSCĐ tương tự nhau về loại, number sequence, value model, cùng cách hạch toán.

  Tạo Major type
  Sử dụng Major Type để nhóm các Fixed Asset Group vì mục đích báo cáo. Ví dụ cùng là Equiptment bạn có Laboratory Equipment, Material Handing Equiptment, Office Equipment. Bạn có thể tạo:
  • Fixed asset groups: Laboratory Equipment, Material Handing Equipment, Office Equipment
  • Major type: Equipment.
  Vào Fixed Asset > Setup > Major type
  Chọn New. Và add Major Type mới.
  Fixed Asset19.png

  Tạo Fixed Asset Location
  Xác định địa điểm đặt TSCĐ này.
  Vào Fixed Assets > Setup > Fixed assets locations
  Fixed Asset20.png
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Reverse fixed asset transactions Finance and Operations Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Finance and Operations Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Finance and Operations Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Depreciation Books Finance and Operations Oct 13, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  • Tạo Fixed Asset Group

  1. Vào Fixed assets > Setup > Fixed assets groups

  Fixed Asset21.png
  2. chọn New để add line mới,
  3. Nhâp mã nhóm vào field Fixed asset group
  4. Nhập tên vào field Name
  Current, Operation, Tax: nghiệp vụ của FA group này được post lên Journal có posting layer là current, operation, tax.
  Fixed Asset22.png

  5. Chọn type của Fixed asset group, là Tangible, Intangible, Financial, Land and building, Goodwill, Other. (Phục vụ cho mục đích report)
  6. Chọn Major type.
  Fixed Asset23.png
  Autonumber fixed assets: Nếu field này chọn yes, thì hệ thống sẽ sử dụng number sequence number code bên dưới để tự động tạo mã TSCĐ cho FA Group này. Nếu Field này để No, hệ thống sẽ sử dụng number sequence set trong Fixed assets parameters. Nếu không gán sequence number trong Fixed assets parameter, thì mã TSCĐ sẽ phải nhập tay.

  Property type: Chọn loại TS. Chỉ có chức năng tìm kiếm và report
  • Fixed asset: TSCD thông thường
  • Continuing property: các TSCĐ lưu kho. ví dụ như telephones, radio, mobile devices. Nhập service life là 0.
  • Other: TSCD vô hình.
  Location: Nhập nơi TSCĐ này được sử dụng
  Replacement cost factor: Phần trăm tăng/giảm nguyên giá. Áp dụng khi sử dụng Update replacement costs and insured values
  Insured value factor phần trăm tăng/giảm giá trị insured. Áp dụng khi sử dụng Update replacement costs and insured values
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014

Share This Page