Fixed Asset - Journal name

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Để ghi nhận các nghiệp vụ liên quan đến Fixed Asset ta cần tạo các journal.

  1. Vào General Ledger > Setup > Journal > Journal names
  Fixed Asset4.png

  2. Chọn New
  3. Nhập mã của Journal vào field Name
  4. Nhập tên của Journal vào field Description
  Fixed Asset5.png

  5. Trong Journal type, chọn loại Post fixed asset
  Fixed Asset6.png

  6. Chọn number sequence để thể hiện số voucher khi thực hiện nghiệp vụ trên Journal này ở field Voucher series

  Fixed Asset7png.png

  7. Chọn Account type để offset bút toán trên Journal này thuộc loại gì, là Ledger, fixed asset...
  Fixed Asse8.png

  8. Close
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Reverse fixed asset transactions Microsoft Dynamics 365 Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014

Share This Page