Fixed Asset - Main Account

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Main Account
  Trước khi chọn account cho các nghiệp vụ trong Fixed asset posting profiles, bạn phải set up các Main account. Chỉ set up các main account loại Balance Sheet hoặc Profit and Loss
  • Balance Sheet account post các nghiệp vụ liên quan đến giá trị và điều chỉnh giá trị TSCĐ.
  • Profit and Loss account post các nghiệp vụ khấu hao, lời/lỗ khi thanh lý
  1. Chọn General ledger > Common > Main Accounts (hoặc General ledger > Setup > Chart of Accounts > Chart of account)

  Fixed Asset9.png

  2. Chọn Main Account
  3. Chọn các thông tin tương ứng

  Fixed Asset10.png

  Fixed Asset11.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Reverse fixed asset transactions Dynamics AX Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Depreciation Books Dynamics AX Oct 13, 2014

Share This Page