Fixed Asset Module Setup

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Thiết lập dữ liệu liên quan đến posting, khấu hao
  • Depreciation profiles: xác định các quy tắc để tính toán khấu hao
  • Fiscal calendar: Kỳ ghi nhận nghiệp vụ
  • Depreciation books: sổ theo dõi khấu hao
  • Value Mode: lưu trữ, kết nối các dữ liệu liên quan khấu hao
  • Fixed asset Group: Nhóm TSCĐ tương tự nhau, thuận tiện lên báo cáo. Cần phải tạo Major type, Location trước khi tạo Fixed Asset Group
  • Posting profiles: thiết lập posting nghiệp vụ FA lên GL
  • Parameters:
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Reverse fixed asset transactions Finance and Operations Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Finance and Operations Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Finance and Operations Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Finance and Operations Oct 13, 2014

Share This Page