Fixed Asset Module Setup

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Thiết lập dữ liệu liên quan đến posting, khấu hao
  • Depreciation profiles: xác định các quy tắc để tính toán khấu hao
  • Fiscal calendar: Kỳ ghi nhận nghiệp vụ
  • Depreciation books: sổ theo dõi khấu hao
  • Value Mode: lưu trữ, kết nối các dữ liệu liên quan khấu hao
  • Fixed asset Group: Nhóm TSCĐ tương tự nhau, thuận tiện lên báo cáo. Cần phải tạo Major type, Location trước khi tạo Fixed Asset Group
  • Posting profiles: thiết lập posting nghiệp vụ FA lên GL
  • Parameters:
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Reverse fixed asset transactions Dynamics AX Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Posting profile Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Depreciation Books Dynamics AX Oct 13, 2014

Share This Page