Fixed Asset - Posting profile

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Sử dụng posting profile trong Fixed asset module để xác định các tài khoản hạch toán trên Journal.

  Posting Profile này sẽ được gán trong Fixed asset parameter. Do đó, khi phát sinh nghiệp vụ, hệ thống sẽ sử dụng các main accont bạn gán cho từng value mode, ở từng transaction type để hạch toán nghiệp vụ.

  Ví dụ như sau.

  Fixed Asset26.png

  Ở profile là FA profile, khi bạn thực hiện transaction type là Acquisition, với Value model là Acquisition,
  thì hệ thống sẽ hạch toán sử dụng TK 211210 đối ứng với 211999.

  Fixed Asset27.png

  Fixed Asset28.png


  Vào Fixed assets > Setup > Fixed assets posting profile

  Fixed Asset24.png

  Chọn New. Để tạo 1 profile mới.
  Chọn Add để add các giá trị cho từng loại nghiệp vụ.
  Fixed Asset25.png
  • Posting profile. Mã profile
  • Descriptipm. Tên profile này.
  • Value model. Chọn value model bạn muốn gán main account để hạch toán, với mỗi FA sẽ có nhiều value model, nên khi hạch toán, bạn có thể tùy chọn nhiều value model để có nhiều tài khoản hạch toán.
  • Groupings: chọn posting cho
  + Table: Một TK setup cho 1 TSCĐ
  + Group: Một TK setup cho 1 Fixed asset group
  + All: Một TK setup cho tất cả các fixed asset
  • Fixed asset number: Phụ thuộc vào Grouping
  + Nếu ở trên chọn Table, tất cả TSCĐ trong dsach này, tk được sử dụng cho TSCĐ trong dsach này
  + Nếu ở trên chọn Group, tất cả nhóm TSCĐ trong dsach này, tk được sử dụng cho nhóm TSCĐ trong dsach này.
  + Nếu ở trên chọn All, tài khoản tự đông gán cho tất cả các TSCĐ thuộc value mode này.
  • Main account. Tài khoản ghi nhận trên Journal cho transaction type này.
  • Offset account. Tài khoản đổi ứng với main account
   
  Last edited by a moderator: Oct 15, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Fixed Asset Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Reverse fixed asset transactions Microsoft Dynamics 365 Jun 4, 2016
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Value models Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Depreciation Books Microsoft Dynamics 365 Oct 13, 2014

Share This Page