Fixed Assets - Number Sequence

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Oct 13, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ta thực hiện thiếp lập các number sequence để mặc định mã TSCĐ theo các group.

  1. Vào Organization administration > Common > Number Sequence > Number Sequence

  Fixed Asset2.png

  2. Tạo một Sequence number cho nhóm TSCĐ, ví dụ như là Building

  Fixed Asset3.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  System Setup for Fixed Assets Dynamics AX Oct 13, 2014
  Reverse fixed asset transactions Dynamics AX Jun 4, 2016
  Calculation method on Fixed-price Dynamics AX Mar 18, 2015
  Fixed Asset - Posting profile Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Fixed Asset Group Dynamics AX Oct 13, 2014

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Ví dụ như sau,
  Trong danh sách nhóm TSCĐ, bạn có các Fixed assets group như sau:
  • Building
  • Equipment
  • Vehicle
  Trong đó, Building bạn quản lý mã là 21110001 - 21119999
  Khi đó, bạn tạo một number sequence có Segment là 2111#### và gán vào Fixed assets group.
  Khi đó, mỗi lần tạo mới TSCĐ thuộc group này, hệ thống tự động assign mã tự động tăng. Khi đó, bạn có thể kiểm soát, và rút ngắn thao tác.
   

Share This Page