1. Tableau Business Intelligence

Giá thành sản phẩm

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Jun 16, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Giá thành sản phẩm thường được định nghĩa như sau:

  Giá thành SP = Nguyên vật liệu trực tiếp (DM) + Nhân công trực tiếp (DL) +Chi phí sx chung

  (Product Cost = Direct Material + Direct Labor + Factory Overhead
  Product Cost per unit = Direct Material per unit + Direct Labor per unit + Factory Overhead per unit )

  Một hệ thống định giá (Costing system) là một phương thức tính toán giá thành sản phẩm. Sử dụng những hệ thống định giá khác nhau sẽ cho ra những giá trị giá thành SP khác nhau.

  Những điểm cơ bản làm nên một hệ thống định giá SP bao gồm: Định ra những chi phí trực tiếp (cost tracing of direct costs), Phân bổ những chi phí gián tiếp (cost allocation of indirect costs), các tổ hợp chi phí gián tiếp (indirect cost pools), các cơ sở phân bổ (allocation bases) và các đối tượng chi phí (cost objects)


  Nicks-cost-buckets.JPG
   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Đo lường các chi phí cho giá thành sản phẩm

  Giá thành SP thực tế (Actual Cost)), giá thành SP bình thường (Normal Cost) hay giá thành SP chuẩn (Standard Cost)

  Mỗi thành phần của giá thành SP có thể được đo lường theo:
  • Chi phí thật sự phải/đã chi trả hay,
  • Chi phí dự đoán (ước tính)

  Actual costing systems: xác định giá trị mọi chi phí theo giá trị thật
  Actual product cost= actual DM + actual DL+ actual Overhead
  Tuy nhiên thường thì chỉ có unit và batch-level costs mới được phân bổ ngay, còn Higher-level costs sẽ được phân bổ sau vì những chi phí này khó có thể được xác định chính xác cho từng đơn vị/lô SP cụ thể.

  Normal costing systems: giá trị dự đoán cho chi phí sx chung
  Normal product cost = actual DM+ actual DL+ estimated Overhead
  Estimated Overhead = Estimated rate * actual quantity of driver
  Normal costing sử dụng chi phí thật cho các tài nguyên mức thấp (lower-level resources) và chi phí trung bình cho các tài nguyên mức cao (higher-level resources).

  Extended Normal costing system: giá trị dự đoán cho DM & DL
  Extended Normal product cost = estimated price* actual quantity of DM + estimated price*actual quantity of DL+ estimated O/H (similar to Normal costing)

  Standard costing systems: giá trị ước tính chuẩn hóa cho mọi thành phần chi phí của giá thành SP.
  Standard product cost = estimated DM+ estimated DL+ estimated Overhead

  (Standard costing systems thường được dùng cho mục đích hoạch định và kiểm soát)
   

Share This Page