Giới thiệu các Functions hỗ trợ tính toán trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 28, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong các bài viếc trước, đã giớ thiệu tới các bạn một sô chức năng của tableau. Để tạo nên các giao diện biều đồ có ý nghĩa ngoài việc có sẵn các số liệu trước đố. Chúng ta còn phải xây dựng cá giá trị mới dựa trên số liệu có sẵn và các công thức được hỗ trợ bởi phần mền.
  Trong bài viết này sẽ giới thiệu tới các bạn các Functions hỗ trợ trên Tableau: .

  - Numbers Functions
  - String Functions
  - Date Functions
  - Type Conversions
  - Logical Functions
  - Aggregate Functions
  - Pass -Through Functions
  - User Functions
  - Table Calculation Functions
  - Additional Functions

  I. Numbers Functions

  1. ABS(number): Trả về giá trị tuyệt đối của các số đã cho.
  Ví dụ: ABS(-7) = 7

  2. ACOS(number): Trả về cosin vòng cung của các số đã cho. Kết quả là trong radian.
  Ví dụ: ACOS(-1) = 3.14159265358979

  3. ASIN (number): Trả về sin của một số lượng nhất định. Kết quả là trong radian.
  Ví dụ: ASIN(1) = 1.5707963267949

  4. ATAN (number): Trả về tan của một số lượng nhất định. Kết quả là trong radian.
  Ví dụ: ATAN(180) = 1.5652408283942

  5. ATAN2(y number, x number): Trả về tan của hai số cho trước (x và y). Kết quả là trong radian.
  Ví dụ: ATAN2(2, 1) = 1.10714871779409

  6. CEILING (number):Làm tròn một số đến số nguyên gần nhất của giá trị bằng hoặc lớn hơn.
  Hiện nay có sẵn cho Tableau Data Extracts. Kiểm tra tính sẵn sàng trong các nguồn dữ liệu khác.
  Ví dụ: CEILING(3.1415) = 4

  7. COS (number): Trả về cosin của một góc. Xác định góc theo radian.
  Ví dụ: COS(PI( ) /4) = 0.707106781186548

  8. COT(number): Trả về cotan của một góc. Xác định góc theo radian.
  Ví dụ: COT(PI( ) /4) = 1

  9. DEGREES(number): Chuyển đổi một số được đưa ra trong radian sang độ.
  Ví dụ: DEGREES(PI( )/4) = 45.0

  10. DIV(integer1, integer2): Trả về phần nguyên của một hoạt động bộ phận, trong đó integer1/ integer2.
  Ví dụ: DIV(11,2) = 5

  11. EXP(number): Trả về lũy thừa của số e với một số mũ nào đó
  Ví dụ: EXP(2) = 7.389

  12. FLOOR (number):Làm tròn một số đến số nguyên gần nhất của giá trị bằng hoặc thấp hơn.
  Hiện nay có sẵn cho Tableau Data Extracts. Kiểm tra tính sẵn sàng trong các nguồn dữ liệu khác.
  Ví dụ: FLOOR(3.1415) = 3

  13. HEXBINX(number, number)
  14. HEXBINY(number, number)

  15.LN(number): Trả về logarit tự nhiên của một số. Trả Null nếu số lượng ít hơn hoặc bằng 0.

  16. LOG(number [, base]): Trả về logarit của một số cho các cơ số nhất định. Nếu các giá trị base là bỏ qua, Cơ số 10 được sử dụng.

  17. MAX(number, number): Trả về tối đa của hai đối số, mà cần phải có cùng loại. Trả Null nếu một trong hai đối số là Null. MAX cũng có thể được áp dụng cho một single field trong một tính toán tổng hợp.

  18. MIN(number, number): Trả về tối thiểu của hai đối số, mà cần phải có cùng loại. Trả Null nếu một trong hai đối số là Null. MIN cũng có thể được áp dụng cho một single field trong một tính toán tổng hợp.
  Ví dụ: MIN(4,7)
  MIN(Sales,Profit)
  MIN([First Name],[Last Name])

  19. PI ():Trả về hằng số pi: 3,14159.

  20. POWER(number, power): Trả về giá trị mũ của số
  Ví dụ: POWER(5,2) =5^2= 25

  21. Radians (number): Chuyển đổi số nhất định từ độ sang radian.
  Ví dụ: RADIANS(180) = 3.14159

  22. ROUND(number, [decimals]): Làm tròn số

  23. SIGN (number): Trả về dấu hiệu của một số: Các giá trị trả lại có thể là -1 nếu số là tiêu cực, 0 nếu số là số không, hoặc 1 nếu số là tích cực.
  Ví dụ: SIGN(AVG(Profit)) = -1

  24. SIN (number): Trả về sin của một góc. Xác định góc theo radian.
  Ví dụ: SIN(0) = 1.0
  SIN(PI( )/4) = 0.707106781186548

  25. SQRT (number): Trả về căn bậc hai của một số.
  Ví dụ: SQRT(25) = 5

  26. SQUARE (số): Trả về bình phương của một số.
  Ví dụ: SQUARE(5) = 25

  27. TAN(number):Trả về tan của một góc. Xác định góc theo radian
  Ví dụ: TAN(PI ( )/4) = 1.0

  28. ZN(expression)
  Trả về expression nếu nó không phải là null, nếu không trả về số không. Sử dụng chức năng này để sử dụng bằng không giá trị thay vì giá trị null.
  Ví dụ: ZN([Profit]) = [Profit]
  Tobe continued...
   
  Last edited by a moderator: Jul 29, 2015
  Tu Chau likes this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  II. String Functions
  1. ASCII (string): Trả về mã ASCII của ký tự đầu tiên của chuỗi.
  Ví dụ: ASCII('A') = 65

  2. CHAR (number):Trả về ký tự được mã hóa bởi các số mã ASCII.
  Ví dụ: CHAR(65) = 'A'

  3. Contains(string, substring): Trả về true nếu chuỗi có chứa chuỗi quy định.
  Ví dụ: CONTAINS(“Calculation”, “alcu”) = true

  4. ENDSWITH (string, substring): Trả về true nếu chuỗi đã cho kết thúc với nội dung chỉ định. Dấu cách trắng sẽ được bỏ qua.
  Ví dụ: ENDSWITH(“Tableau”, “leau”) = true

  5.FIND(string, substring, [start]):Trả về vị trí chỉ số của chuỗi con trong chuỗi, hoặc 0 nếu chuỗi không được tìm thấy. Nếu bắt đầu đối số tùy chọn được thêm vào, các chức năng bỏ qua bất kỳ trường hợp của chuỗi con xuất hiện trước khi bắt đầu vị trí index. Các ký tự đầu tiên trong chuỗi là vị trí số 1.
  Ví dụ:
  FIND("Calculation", "alcu") = 2

  FIND("Calculation", "Computer") = 0

  FIND("Calculation", "a", 3) = 7

  FIND("Calculation", "a", 2) = 2

  FIND("Calculation", "a", 8) = 0

  6. FINDNTH(string, substring, occurrence): Trả về vị trí của sự xuất hiện thứ n của chuỗi con trong chuỗi quy định, trong đó n được xác định bởi các tham số xuất hiện.
  Ví dụ :FINDNTH("Calculation", "a", 2) = 7

  7. LEFT(string, number):Trả về Ký tự bên trái tại vị trí chọn
  Ví dụ: LEFT("Matador", 4) = "Mata"

  8. LEN (string): Trả về độ dài của chuỗi.
  Ví dụ: LEN("Matador") = 7

  9. LOWER (string): Trả về chuỗi, với tất cả các ký tự chữ thường.
  Ví dụ: LOWER("ProductVersion") = "productversion"

  10. LTRIM (string): Trả về chuỗi loại bỏ khoảng trống đầu.
  Ví dụ: LTRIM(" Matador ") = "Matador "

  11.MAX (a, b)
  Trả kết quả tối đa của a và b (phải cùng loại). Chức năng này thường được sử dụng để so sánh các con số, nhưng cũng làm việc trên chuỗi. Với chuỗi, MAX Tìm giá trị đó là cao nhất trong dãy phân loại theo quy định của cơ sở dữ liệu cho cột đó. Nó trả về Null nếu một trong hai đối số là Null.
  Ví dụ: MAX ("Apple","Banana") = "Banana"

  12. MID(string, start, [length]): Trả về chuỗi bắt đầu ở vị trí chỉ số bắt đầu. Các ký tự đầu tiên trong chuỗi là vị trí 1. Nếu chiều dài đối số tùy chọn được thêm vào, chuỗi trả lại chỉ bao gồm số ký tự đến chiều dài quy định.
  Ví dụ:
  MID("Calculation", 2) = "alculation"
  MID("Calculation", 2, 5) ="alcul"

  13. MIN (a, b)
  Trả về tối thiểu của a và b (phải cùng loại). Chức năng này thường được sử dụng để so sánh các con số, nhưng cũng làm việc trên chuỗi. Với chuỗi, MIN tìm giá trị là thấp nhất trong các trình tự sắp xếp. Nó trả về Null nếu một trong hai đối số là Null.
  Ví dụ: MIN ("Apple","Banana") = "Apple"

  14. REPLACE(string, substring, replacement): Tìm kiếm chuỗi cho chuỗi và thay thế nó với sự thay thế. Nếu chuỗi con không tìm thấy, chuỗi là không thay đổi.
  Ví dụ: REPLACE("Version8.5", "8.5", "9.0") = "Version9.0"

  15. RIGHT(string, number): Trả về các ký tự bên phải trong chuỗi kể từ vị trí đếm từ phải qua.
  Ví dụ: RIGHT("Calculation", 4) = "tion"

  16. RTRIM (string): Trả về chuỗi với bất kỳ không gian trống bên phải đã gỡ bỏ.
  Ví dụ: RTRIM(" Calculation ") = " Calculation"

  17. SPACE (number):Trả về một chuỗi gồm số quy định của không gian lặp đi lặp lại.
  Ví dụ: SPACE(1) = " "

  18. SPLIT(string, delimiter, token number):
  Trả về một chuỗi con từ một chuỗi, bằng cách sử dụng một ký tự dấu phân cách để phân chia chuỗi thành một chuỗi các thẻ.
  Các chuỗi được hiểu như là một chuỗi ký tự phân cách xen kẽ và thẻ. Vì vậy, đối với chuỗi abc-defgh-i-JKL, nơi mà các nhân vật delimiter là '-', token là abc, defgh, i, và JLK. Hãy nghĩ về những mã thông báo như 1 đến 4. SPLIT trả về token tương ứng với số mã thông báo. Khi số mã thông báo là tích cực, thẻ được tính bắt đầu từ đầu bên trái của chuỗi; khi số mã thông báo là tiêu cực, thẻ được tính bắt đầu từ cánh phải.
  Ví dụ:
  SPLIT (‘a-b-c-d’, ‘-‘, 2) = ‘b’

  SPLIT (‘a|b|c|d’, ‘|‘, -2) = ‘c’
  19. STARTSWITH (string, substring):Trả về true nếu chuỗi bắt đầu với chuỗi con. Không gian màu trắng hàng đầu được bỏ qua.
  Ví dụ: STARTSWITH(“Joker”, “Jo”) = true
  20. TRIM (string):Trả về chuỗi đã loại bỏ khoảng trắng.
  Ví dụ, TRIM (" Calculated ") = "Calculated"
  21. UPPER (string): Trả về chuỗi, với tất cả các ký tự chữ hoa.
  Ví dụ: UPPER("Calculation") = "CALCULATION"
   
  Last edited by a moderator: Jul 29, 2015
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  III. Date Funtions
  1. DATEADD(date_part, increment, date, start_of_week): Cộng thêm vào giá trị chọn tại giá trị thêm vào
  Ví dụ: DATEADD('month', 3, #2004-04-15#) = 2004-07-15 12:00:00 AM

  2. DATEDIFF(date_part, date1, date2, start_of_week):
  Ví dụ:
  DATEDIFF('week', #2013-09-22#, #2013-09-24#, 'monday')= 1
  DATEDIFF('week', #2013-09-22#, #2013-09-24#, 'sunday')= 0

  3. DATENAME(date_part, date, start_of_week): Trả date_part của ngày như là một chuỗi. Các tham số start_of_week là tùy chọn.
  Nếu nó được bỏ qua, đầu tuần được xác định bởi các nguồn dữ liệu.
  Ví dụ: DATENAME('year', #2004-04-15#) = "2004"
  DATENAME('month', #2004-04-15#) = "April"

  4. DATEPARSE(format, string): Chuyển đổi một chuỗi thành một datetime trong định dạng xác định. Hỗ trợ một số định dạng miền địa phương cụ thể được xác định bằng cách thiết lập hệ thống của máy tính. Ký tự xuất hiện trong dữ liệu và không cần phải được phân tích nên được bao quanh bởi dấu ngoặc đơn (''). Đối với các định dạng mà không có dấu phân cách giữa các giá trị (ví dụ, MMDDYY), xác minh rằng họ được phân tích như mong đợi. Các định dạng phải là một chuỗi liên tục, không phải là một giá trị trường. Trả Null nếu dữ liệu không phù hợp với định dạng.
  Ví dụ:
  DATEPARSE ("dd.MMMM.yyyy", "15.April.2004") = #April 15, 2004#
  DATEPARSE ("h'h' m'm' s's'", "10h 5m 3s") = #10:05:03#

  5. DATEPART(date_part, date, start_of_week): Trả date_part ngày là một số nguyên. Các tham số start_of_week là tùy chọn. Nếu nó được bỏ qua, đầu tuần được xác định bởi các nguồn dữ liệu.
  Ví dụ:
  DATEPART('year', #2004-04-15#) = 2004
  DATEPART('month', #2004-04-15#) = 4

  6. DATETRUNC(date_part, date, start_of_week):
  Cắt các ngày quy định để tính chính xác theo quy định của date_part. Chức năng này trả về một ngày mới. Ví dụ, khi bạn cắt một ngày đó là vào giữa tháng này ở cấp tháng, hàm này trả về ngày đầu tiên của tháng. Các tham số start_of_week là tùy chọn. Nếu nó được bỏ qua, đầu tuần được xác định bởi các nguồn dữ liệu.
  Ví dụ:
  DATETRUNC('quarter', #2004-08-15#) = 2004-07-01 12:00:00 AM
  DATETRUNC('month', #2004-04-15#) = 2004-04-01 12:00:00 AM

  7. DAY(date): Trả lại ngày trong một date đã cho là một số nguyên.
  Ví dụ: DAY(#2004-04-12#) = 12

  8. IsDate (string): Trả về true nếu một chuỗi cho trước là một ngày hợp lệ.
  Ví dụ: ISDATE("April 15, 2004") = true

  9. MAKEDATE(year, month, day): Trả về một giá trị ngày tháng xây dựng từ các quy định trong năm, tháng, ngày và giờ. Sẵn sàng cho Tableau Data Extracts. Kiểm tra tính sẵn sàng trong các nguồn dữ liệu khác.
  Ví dụ: MAKEDATE(2004, 4, 15) = #April 15, 2004#

  10. MAKEDATETIME(date, time): Trả về một datetime kết hợp một ngày và thời gian. Ngày có thể là một ngày, datetime, hoặc một loại dãy. Hiện phải là một datetime. Chức năng này chỉ có sẵn cho các kết nối MySQL.
  Ví dụ:
  MAKEDATETIME("1899-12-30", #07:59:00#) = #12/30/1899 7:59:00 AM#
  MAKEDATETIME([Date], [Time]) = #1/1/2001 6:00:00 AM#

  11.MAKETIME(hour, minute, second):Trả về một giá trị ngày tháng xây dựng từ các quy định giờ, phút và giây. Sẵn sàng cho Tableau Data Extracts. Kiểm tra tính sẵn sàng trong các nguồn dữ liệu khác.
  Ví dụ: MAKETIME(14, 52, 40) = #14:52:40#
  12. MAX(expression) hoặc MAX(expr1, expr2): Thường áp dụng cho số nhưng cũng hoạt động trên ngày. Trả về giá trị tối đa của a và b (a và b phải cùng loại). Trả Null nếu một trong hai đối số là Null.
  Vị dụ:
  MAX(#2004-01-01# ,#2004-03-01#) = 2004-03-01 12:00:00 AM
  MAX([ShipDate1], [ShipDate2])

  13. MIN(expression) hoặc MIN(expr1, expr2): Thường áp dụng cho số nhưng cũng hoạt động trên ngày. Trả về giá trị tối thiểu của a và b (a và b phải cùng loại). Trả Null nếu một trong hai đối số là Null.
  Ví dụ:
  MIN(#2004-01-01# ,#2004-03-01#) = 2004-01-01 12:00:00 AM
  MIN([ShipDate1], [ShipDate2])

  14. MONTH (date): Trả về tháng của một ngày đã cho là một số nguyên.
  Ví dụ: MONTH(#2004-04-15#) = 4

  15. NOW ():Trả về ngày hiện tại và thời gian.
  Ví dụ: NOW( ) = 2004-04-15 1:08:21 PM

  16. TODAY (): Trả về ngày hiện tại.
  Ví dụ: TODAY( ) = 2004-04-15

  17. YEAR (date): Trả về năm của một ngày được cho là một số nguyên.
  Ví dụ: YEAR(#2004-15#) = 2004
   
  Last edited by a moderator: Jul 29, 2015
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  IV. Type Conversion
  1. DATE(expression): Trả về một ngày đã cho một số, chuỗi, hoặc biểu thức ngày.
  Ví dụ: DATE([Employee Start Date])
  DATE("April 15, 2004") = #April 15, 2004#
  DATE("4/15/2004")
  DATE(#2006-06-15 14:52#) = #2006-06-15#

  2. DATETIME(expression): Trả về một datetime cho một số, chuỗi, hoặc biểu thức ngày.
  Ví dụ: DATETIME(“April 15, 2005 07:59:00”) = April 15, 2005 07:59:00
  3. FLOAT(expression):
  Ví dụ: FLOAT(3) = 3.000

  4. INT(expression): Chuyển sang một số nguyên. Đối với các biểu thức, chức năng này cắt cụt kết quả đến số nguyên gần nhất hướng đến không.
  Ví dụ:
  INT(8.0/3.0) = 2
  INT(4.0/1.5) = 2
  INT(0.50/1.0) = 0
  INT(-9.7) = -9

  5. STR(expression): Chuyển sang dạng chuỗi
  Ví dụ: STR([Age]) : chuyển các kiểu số trong Age sang dạng chuỗi.
   
  Last edited by a moderator: Jul 29, 2015
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  V. Logical Functions
  Các câu lệnh trong Logical Funtions cho phép bạn xây dựng các trường hợp để phân tích, trong đó các có các công thức sau:

  1. Case... when :
  Ví dụ1: CASE [Region] WHEN "West" THEN 1 WHEN "East" THEN 2 ELSE 3 END
  Ví dụ 2: CASE LEFT(DATENAME('weekday',[Order Date]),3) WHEN "Sun" THEN 0 WHEN "Mon" THEN 1 WHEN "Tue" THEN 2 WHEN "Wed" THEN 3 WHEN "Thu" THEN 4 WHEN "Fri" THEN 5 WHEN "Sat" THEN 6 END

  2. IIF(test, then, else, [unknown]):
  Ví dụ:
  IIF(7>5, "Seven is greater than five", "Seven is less than five")
  IIF([Cost]>[Budget Cost], "Over Budget", "Under Budget")
  IIF([Budget Sales]!=0,[Sales]/[Budget Sales],0)
  IIF(Sales>=[Budget Sales], "Over Cost Budget and Over Sales Budget", "Over Cost Budget and Under Sales Budget","Under Cost Budget")

  3. IF...THEN
  Ví dụ:
  IF [Cost]>[Budget Cost] THEN "Over Budget" ELSE "Under Budget" END
  IF [Budget Sales]!=0 THEN [Sales]/[Budget Sales] END

  4. IF....THEN..... ELSEIF
  Ví dụ:
  IF [Region]="West" THEN 1 ELSEIF [Region]="East" THEN 2 ELSE 3 END
  5. IFNULL(expression1, expression2): Các chức năng IFNULL trả về biểu thức đầu tiên nếu kết quả không phải là null, và trả về biểu thức thứ hai nếu nó là null.
  Ví dụ: IFNULL([Proft], 0) = [Profit]

  6. IsDate (string): Các chức năng IsDate trả về TRUE nếu đối số chuỗi có thể được chuyển đổi sang một ngày và FALSE nếu nó không thể.
  Ví dụ:
  ISDATE("January 1, 2003") = TRUE
  ISDATE("Jan 1 2003") = TRUE
  ISDATE("1/1/03") = TRUE
  ISDATE("Janxx 1 2003") = FALSE

  7.ISNULL(expression): Các chức năng ISNULL trả về TRUE nếu biểu thức là Null và FALSE nếu nó không phải là.

  8.MIN (expression) hoặc MIN (expression1, expression2)
  Các chức năng MIN trả về g tối thiểu của một biểu thức trên tất cả các hồ sơ hoặc tối thiểu của hai biểu thức cho mỗi bản ghi.
   
  Last edited by a moderator: Jul 29, 2015
 7. tableau

  tableau Well-Known Member

  VI. Aggregate Functions
  1. ATTR(expression): Trả về giá trị của biểu thức, nếu nó có một giá trị duy nhất cho tất cả các hàng. Nếu không trả về một dấu hoa thị. Giá trị Null được bỏ qua

  2. AVG(expression): Trả về trung bình của tất cả các giá trị trong biểu thức. AVG có thể được sử dụng với numeric fields. Giá trị Null được bỏ qua.

  3. COUNT (expression): Trả về số lượng các mục trong một nhóm (đếm). Giá trị Null không được tính.

  4. COUNTD(expression): Trả về số lượng các mục riêng biệt trong một nhóm. Giá trị Null không được tính.

  5. MAX(expression): Trả về tối đa của một biểu thức trên tất cả các bản ghi. Nếu biểu thức là một chuỗi giá trị, chức năng này trả về giá trị cuối cùng mà cuối cùng được xác định theo thứ tự bảng chữ cái.

  6. MEDIAN(expression): Trả về trung vị của một biểu thức trên tất cả các bản báo cáo. Median chỉ có thể được sử dụng với các trường số. Giá trị Null được bỏ qua.

  7. PERCENTILE(expression, number)

  8. STDEV(expression): Trả về độ lệch tiêu chuẩn thống kê của tất cả các giá trị trong biểu thức được đưa ra dựa trên một mẫu số liệu.

  9. STDEVP(expression): Trả về độ lệch tiêu chuẩn thống kê của tất cả các giá trị trong biểu thức được đưa ra dựa trên một biased population.

  10. SUM(expression): Trả về tổng của tất cả các giá trị trong biểu thức. SUM có thể được sử dụng với numeric fields. Giá trị Null được bỏ qua.

  11. VAR(expression): Trả về phương sai thống kê của tất cả các giá trị trong biểu thức được đưa ra dựa trên một mẫu số liệu.

  12. VARP(expression): Trả về phương sai thống kê của tất cả các giá trị trong biểu thức đã cho trên toàn bộ dân số.
   
  Last edited by a moderator: Jul 29, 2015

Share This Page