Hàng bán bị trả lại trên tổng doanh thu

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, May 17, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Một chỉ số rất đáng chú ý cho các doanh nghiệp và nếu đánh giá sâu hơn về chỉ số này cho bạn thấy được năng lực của nhà cung cấp, hoặc năng lực của chính doanh nghiệp mình thông qua việc phân tích nguyên nhân của hàng bán bị trả lại.

    Công thức: đơn giản là tổng giá trị hàng bán bị trả lại / tổng doanh thu.
     
  2. Loading...


Share This Page