How to set up Field Level Security in Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Dynamics CRM' started by bsdinsight, May 25, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Sale - sẽ là nơi chứa rất nhiều thông tin nhạy cảm, nhạy cảm đến các trường dữ liệu như doanh thu, bank account của một khách hàng nào đó, một số user có thể truy cập được thông tin này, một số user khác sẽ không được truy cập thông tin này. Với yêu cầu này, bạn cần phải nhờ đến tính năng "Field Lever Security" của Dynamics CRM 2013 để thực hiện điều này.

  Lưu ý:
  1. Tính năng Field Level Security chỉ có trong Dynamics CRM 2013 trở đi, các phiên bản trước của Dynamics CRM đều không có tính năng này.
  2. Filed Level Security chỉ hoạt động trên các Custom Field (các filed của hệ thống Dynamics CRM sẽ không sử dụng được tính năng này)
  3. Các quyền được cấp cho Field Level Security là Read, Create, and Update
  Hình sau đây sẽ là kết quả nếu một user không có quyền, và không thể truy cập được nội dung trên field này.

  field-level-3.jpg
   
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...


Share This Page