Import Excel từ nhiều table trong Dynamic AX 2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by tuantq, Oct 13, 2014.

 1. tuantq

  tuantq New Member

  Ở phần này, ta sẽ import excel từ nhiều table trên màn hình Vendor, và dưới đây là yêu cầu mà ta phải import trong phần này.

  Request.png

  Việc đầu tiên, ta cần làm là xác định field name, table name của các field trên.
  Cách xác định table name, field name : http://forums.bsdinsight.com/threads/cach-import-excel-voi-dynamic-ax-2012.5904/

  Ở màn hình Vendor, sau khi xác định được table name, field name thì ta cần xác định liên kết giữa các bảng để có thể khoanh vùng lại những dữ liệu cần thiết để thêm vào.

  Process_1.png

  Process_2.png

  Như hình trên, ta có thể thấy có rất nhiều bảng liên kết với nhau nhưng ta sẽ không lấy hết tất cả các bảng đó, mà chỉ lấy những bảng cần thiết.

  Điều khác biệt giữa import 1 bảng với import nhiều bảng là đối với khi import nhiều bảng ta phải quan tâm đến tất cả dữ liệu thêm vào của tất cả các bảng. Khi thêm vào dữ liệu vào bảng "VendTable", ta phải chú ý đến các liên kết của bảng "VendTable" với các bảng khác. Ngoài ra, ta cần phải quan tâm đến nghiệp vụ bắt buộc của chương trình đó.

  Process_3.png

  Ví dụ : Nhìn hình trên, ta có thể thấy "Vendor account : 000006" được gán "Name: Cong ty KKC" có Field Name là "Name.PartyID: 000001855" thì sau này khi bạn thêm 1 vendor account khác bạn không thể chọn "Name.PartyID: 000001855". Nếu bạn vẫn chọn "Name.PartyID: 000001855" thì khi import vào, hệ thống sẽ báo lỗi và không cho import.

  Sau khi đã chọn lọc được các bảng cần thiết để liên kết với nhau, ta sẽ tiến hành kéo các field cần import, sau đó import vào hệ thống.

  Process_4.png

  Kết quả :

  Process_6.png

  Process_7.png
   
  DynamicsAX and Phu Ton like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Import File vào Database Dùng SSIS Tableau Aug 1, 2017
  Tạo template và import dữ liệu vào hệ thống Microsoft Dynamics 365 Jul 4, 2016
  Export & Import packaged workbook in tableau Tableau Aug 12, 2015
  Importing and Updating Records in Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics 365 Oct 2, 2014
  Import Data Unicode in Dynamics CRM 2013 Microsoft Dynamics 365 Jun 10, 2014

: Import Excel

Share This Page