Infographics: The Four V's of Big Data

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Nov 8, 2014.

  1. phamthanhnhan14

    phamthanhnhan14 Active Member

    Các nhà phân tích dữ liệu của IBM đã phân tích Big Data thành bốn yếu tố: khối lượng, đa dạng, tốc độ và tính chính xác. Infographic này giải thích và đưa ra ví dụ của từng thứ.
    bsd-4-Vs-of-big-data.png
     

Share This Page