Insight Alert cho Dynamics CRM 2013

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 22, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Insight Alert, add-in cho Dynamics CRM 2013 được xây dựng để cung cấp các thông báo cho người dùng, với các chức năng chính sau:
  1. Hoạt động trên mọi màn hình, pop-up của Dynamics CRM 2013
  2. Thiết lập các Alert tự động thông qua các Workfow của Dynamics CRM
  3. Thiết lập các loại Alert như Alert loại cung cấp thông tin, loại nguy hiểm,
  4. Người dùng có thể mở màn hình thông tin trực tiếp từ các Alert này
  5. Người dùng có thể setup nội dụng của Alert.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Enable users to use Insight Alert Dynamics 365 for Sale May 25, 2014
  Insight Alert Finance and Operations May 23, 2014
  Insight Alert installation Dynamics 365 for Sale May 16, 2014
  Insight Alert Add-on for Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale May 14, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Tinh thần doanh nhân là gì? Quản trị doanh nghiệp Oct 5, 2014

Share This Page