Install MongoDB on Red Hat Enterprise, CentOS, Fedora

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Nov 7, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Bài viết dựa theo http://docs.mongodb.org/manual/tutorial/install-mongodb-on-red-hat-centos-or-fedora-linux/
  Tổng quan
  Bài hướng dẫn này được sử dụng cho việc cài đặt MongoDB cho các hệ điều hành Red Hat Enterprise Linux, CentOS Linux, Fedora Linux, or hoặc những hệ điều hành khác bằng trình quản lý gói .rpm .
  Packages
  MongoDB cung cấp những packages sau trong những repository của nó:
  Install MongoDB
  1.Configure the package management system (YUM).

  Tạo /etc/yum.repos.d/mongodb.repo với cấu hình như sau:

  Đối với hệ thống 64bit:
  [mongodb]
  name=MongoDB Repository
  baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/x86_64/
  gpgcheck=0
  enabled=1
  bsd-mongo1.png

  Đối với hệ thống 32 bit( không khuyết khích sử dụng):
  [mongodb]
  name=MongoDB Repository
  baseurl=http://downloads-distro.mongodb.org/repo/redhat/os/i686/
  gpgcheck=0
  enabled=1

  2. Install the MongoDB packages and associated tools.
  Để cài đặt gói mới nhất, sử dụng câu lệnh sau:
  sudo yum install -y mongodb-org

  bsd-mongo2.png
  Các gói liên quan sẽ được cài đặt.
  Hoặc bạn có thể chỉ định 1 version nào đó để download, ví dụ: Để cài bản 2.6.1 thì dùng câu lệnh:
  sudo yum install -y mongodb-org-2.6.1 mongodb-org-server-2.6.1 mongodb-org-shell-2.6.1 mongodb-org-mongos-2.6.1 mongodb-org-tools-2.6.1
   
  Last edited: Nov 7, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Oracle Database 11g Release 2 (11.2) Installation On Oracle Linux 6 Công nghệ Sep 12, 2014
  Download and install Dynamics CRM Services Pack 1 Dynamics 365 for Sale Jun 3, 2014
  Insight Alert installation Dynamics 365 for Sale May 16, 2014
  Kết nối Tableau với MongoDB Tableau Aug 1, 2017
  MongoDB Has Raised Another $80 Million Công nghệ Jan 10, 2015

 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Run MongoDB
  Chú ý: Bạn phải configure SELinux cho phép mongoDB chạy hoặc tắt SELinux đi.
  Thể hiện của MongoDB được lưu trữ trong /var/lib/mongo và log file được mặc định ghi trong /var/log/mongodb by default, và chạy với user mongod . Bạn có thể chỉnh sửa cấu hình trong /etc/mongodb.conf.
  Nếu bạn muốn dùng user khác để chạy nó, bạn phải chỉnh lại quyền thực thi ở các file /var/lib/mongo và thư mục /var/log/mongodb
  1. Start MongoDB.
  bsd-mongo4.png

  2. Kiểm tra trạng thái.
  bsd-mongo5.png
  3. Stop DB
  bsd-mongo6.png
  4. Sử dụng:
  Dùng lệnh mongo để bắt đầu sử dụng nó:
  bsd-mongo7.png

   
: linux

Share This Page