Intercompany transactions in AX2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Apr 20, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bài viết này mô tả một số tính năng AX hỗ trợ để thực hiện các nghiệp vụ nội bộ:
  1. Tạo Intercompany PO cho internal use
  Quy trình:
  upload_2015-4-20_9-15-53.png
  vd: Công ty AAA và công ty BBB là 2 công ty trong cùng tập đoàn. B nằm trong danh sách nhà cung cấp của A và A nằm trong danh sách khách hàng của B.
  Khi A thực hiện tạo 1 intercompany PO với nhà cung cấp là B thì hệ thống tự động tạo ra 1 SO cho công ty B với khách hàng là A.
  Các bước thực hiện:
  - Tại công ty A thực hiện tạo PO
  Vào Procurement and sourcing > All Purchase Order. Chọn New Purchase Order
  upload_2015-4-20_9-53-20.png
  Các field cần nhập:
  - Vendor Account:chọn mã nhà cung cấp là công ty B
  - Purchase type: chọn loại order là Purchase order
  - Language: chọn loại ngôn ngữ cho order này
  Nhấp Ok để mở ra màn hình Purchase Line
  Lúc này hệ thống tự động tạo ra SO cho công ty B với bảng thông báo như sau:
  upload_2015-4-20_9-52-14.png
  SO này sẽ được cập nhật số line theo line của PO trên
  - Tại công ty B thực hiện xuất hàng và invoice
  Vào Sales and marketing > All sales order. Mở order cần ship
  upload_2015-4-20_10-13-37.png
  upload_2015-4-20_10-14-41.png
  Lúc này hàng được xuất khỏi kho, ghi nhận giá vốn vào cặp tài khoản trung gian
  Sau đó, tiếp tục thực hiện in hóa đơn, ghi nhận công nợ cho khách hàng A
  upload_2015-4-20_10-17-26.png
  upload_2015-4-20_10-30-54.png
  - Tại công ty A, thực hiện nhận hàng và nhập hóa đơn nhà cung cấp
  Vào Procurement and sourcing > All Purchase Order, mở PO cần receive
  upload_2015-4-20_10-37-54.png
  Chú ý: số Product receipt chính là số packing slip của SO liên quan (ở trên)
  upload_2015-4-20_10-39-25.png
  Lúc này, hàng được nhập vào kho
  Tiếp tục tạo hóa đơn ghi nhận công nợ nhà cung cấp B
  upload_2015-4-20_10-41-29.png
  Hóa đơn được tạo ra có số chính là số hóa đơn khách hàng ở công ty B
   
  Last edited by a moderator: Apr 20, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Item transactions: Movement, Inventory adjustment, Transfer Microsoft Dynamics 365 Aug 18, 2016
  Reverse fixed asset transactions Microsoft Dynamics 365 Jun 4, 2016
  Trạng thái hàng tồn kho trong các nghiệp vụ trong Dynamics AX- Inventory Transactions Status Microsoft Dynamics 365 Jun 2, 2016

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  2. Tạo Intercompany SO cho external customer
  Quy trình:
  upload_2015-4-20_15-12-27.png
  Vd: Công ty A bán hàng cho khách hàng C, khi tạo đơn hàng cho khách hàng C, công ty A tạo Intercompany PO cho công ty B, lúc này ở B tự động tạo ra 1 SO và hàng có thể chuyển trực tiếp từ công ty B cho khách hàng C hay không là tùy thuộc vào việc chọn lựa tính năng của công ty A.
   
  Last edited by a moderator: Apr 21, 2015
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  3. Tạo Journal cho các nghiệp vụ nội bộ
   

Share This Page