Introduction to accounting setup in fixed-price projects!

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Oct 9, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Fixed-price là một kiểu dự án được thiết lập khi có sự thỏa thuận của 2 bên là Công ty của bạn và khách hàng. Sự thỏa thuận này được thiết lập khi bắt đầu dự án và biết trước được doanh thu. Chi phí sử dụng trong dự án không được tính trực tiếp vào khách hàng với doanh thu này và không có hóa đơn xuất cho khách hàng với các chi phí tiêu thụ thật sự. Loại dự án này dùng cho những loại dư án có thời hạn dài hoặc ngắn và tùy thuộc vào khoảng thời gian của dự án , những quy tắc kế toán được thiết lập trong phiên bản trước.

  Bạn phải biết cách thiết lập trong Project group nó tích hợp với General Ledger như Ledger posting ( tài khoản hạch toán), line properites ( tính hay không tính cho khách) hoặc những thông tin khác trong parameter được thiết lập. Dưới đây là một vài thông tin thêm nữa trước khi triển khai phân hệ Project management accounting.

  Ledger (Journalizing & Invoicing) Setup

  Vào mục Project group, chúng ta thấy Ledger setup là nơi mà chúng ta có thể thiết lập loại tài khoản chi phí và doanh thu được posted xuống.

  upload_2014-10-11_0-2-2.png

  Chi phí là nơi ghi nhận các bút toán Hour costs, expense costs, item costs. Bạn có thể thiết lập chi phí này đi trực tiếp vào tài khoản Profit and Loss, hoặc tích lũy kế vào tài khoản balance sheet sau đó sẽ post vào profit and loss.

  Khi một dự án có một chu kỳ ngắn và xuất hóa đơn hoàn tất trong cùng kỳ với chi phí xảy ra, thì tất cả các nghiệp vụ tài chính này có thể posted trực tiếp vào Profit & Loss. Kiểu của dự án này là kiểu mà không đòi hỏi doanh thu và chi phí ghi nhận cùng kỳ .

  Đối với các dự án có thời hạn lâu dài thì thường có nhiều nguồn lực tham gia, nhiều loại chi phí phát sinh và doanh thu được tạo ra liên tiếp hoặc sang kỳ khác. Đối với kiểu dự án này yêu cầu kỳ ghi nhận doanh thu và chi phí trong kỳ phải phù hợp thông qua việc định giá và phù hợp với nguyên tắc chung.

  Những nghiệp vụ thường post vào tài khoản trên bảng cân đối như những chi phí ngoài như phải trả công nhân , lương, chi phí thuê ngoài , chi phí đi lại được thể hiện ở bảng cân đối. Còn đối với những chi phí ứng trước, chi phí bảo hiểm, đã trả cho quảng cáo, ứng trước thuê ngoài, thuế thu nhập, là một phần của tài sản được ghi nhận vào income hoặc doanh thu chưa thực hiện như khách hàng ứng trước, cần thể hiện ở bảng cân đối và được ghi nhận doanh thu khi hoàn tất công việc với khách hàng.

  Estimate (Fixed-price & Revenue Recognition) Setup:

  Doanh thu được ghi nhận theo nguyên tắc kế toán là khi doanh thu được thu hay đã được thực hiện. Nói cách khác là công ty không nên đợi đến khi thu tiền thực sự rồi mới ghi nhận doanh thu trong sổ sách kế toán của họ. Doanh thu nên được ghi nhận khi bạn kiếm được doanh thu trong kinh doanh.

  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Đây là nguyên tắc đặc biệt cho việc ghi nhận giá vốn cho tới doanh thu trong loại dự án fixed price. Có 2 phương pháp của đánh giá như sau:
  • Hợp đồng hoàn tất: Dùng cho các dự án có thời hạn ngắn và chi phí và doanh thu được tính vào cuối mỗi dự án. Chi phí và tiền thu từ khách hàng được ghi nhận lũy kế vào WIP trong suốt dự án, quá trình ghi nhận doanh thu xảy ra khi hợp đồng hoàn tất.
  • Tỉ lệ % hoàn thành: Phương pháp này nên áp ứng cho các dự án có thời hạn dài hoặc phức tạp, doanh thu và chi phí được đưa vào tài khoản lãi lỗ trong quá trình dự án đang xây dựng và doanh thu được ghi nhận đựa vào sự thỏa thuận trong hợp đồng theo tỉ lệ hoàn thành.
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2014
  Thanh Tâm likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  One or more accounting distribution is missing a ledger account Microsoft Dynamics 365 Dec 3, 2014
  [Fast Accounting] Sales Dashboard by Product Type [Deleted] Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Oct 3, 2014
  Post cost được dùng để làm gì trong Project accounting? Microsoft Dynamics 365 Sep 18, 2014
  Thỏa thuận hợp đồng theo kiểu Milestone trong Project accounting Microsoft Dynamics 365 Sep 16, 2014

Share This Page