Inventory Dashboard

Discussion in 'Hệ thống phân phối' started by tableau, Jun 11, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Cung cấp 1 số mẫu báo cáo kho cho ngành bán lẻ.​
  • KPI budget
  IBM cognos_Inventory Dashboard1.png
  1. So sánh giá trị tồn kho, tồn kho thặng dư, tốc độ tồn kho, chỉ số GMROI thực tế và kế hoạch.
  2. Chi tiết giá trị tồn kho, tốc độ tồn kho theo từng item.
  • KPI
  IBM cognos_Inventory Dashboard2.png
  1. Cảnh báo các chỉ số KPI
  2. Chi tiết giá trị, số lượng tồn kho theo dòng sản phẩm
  • By Category
  IBM cognos_Inventory Dashboard3.png
  1. Phân tích giá trị, số lượng lưu kho theo từng item thuộc cùng nhóm hàng.
  2. Chi tiết giá trị lưu kho theo nhãn (nhà cung cấp) và theo khu vực
  IBM cognos_Inventory Dashboard4.png
  1. So sánh và phân tích biến động (xu hướng) giá trị hàng tồn kho, thặng dư, dự định xuất kho, và doanh thu qua các tháng trong năm
  2. Phân tích chi tiết theo phân loại tồn kho ABC
  3. So sánh các chỉ số kho trong năm
  4. So sánh số lượng nhập, xuất kho
  • By Location
  IBM cognos_Inventory Dashboard5.png
  1. So sánh giá trị tồn kho theo từng kho qua các tháng trong năm.
  2. Top sản phẩm có giá trị và lượng tồn kho cao nhất
   
  Last edited by a moderator: Jun 11, 2014
  tableau and tableau like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Days Sales in Inventory Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Inventory Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Inventory Turnover Ratio Quản trị doanh nghiệp Sep 12, 2017
  Item transactions: Movement, Inventory adjustment, Transfer Finance and Operations Aug 18, 2016
  Trạng thái hàng tồn kho trong các nghiệp vụ trong Dynamics AX- Inventory Transactions Status Finance and Operations Jun 2, 2016

Share This Page