Item Number và Product Number trong AX

Discussion in 'Dynamics AX' started by DynamicsAX, Feb 9, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Product number là main product được định nghĩa trong hệ thống AX. Và khi nào release thì mới được enter transaction vào.
  Khái niệm Product trong AX đặt ra chỉ để bạn có thể shared cho nhiều entity, dùng chung cho các công ty trong cùng hệ thống.
  Mỗi Product number khi được Release vào một entity cụ thể sẽ được gán thêm vào mã Item number. Như vậy Item number là mã phát sinh khi Product number được sử dụng cho một công ty cụ thể nào đó, bạn có thể thay đổi tên của Item khác với Product number.
  Và trong từng Entity cụ thể thì hệ thống sẽ sử dụng khái niệm Item Number
   
 2. Loading...


: item master

Share This Page