Item Number và Product Number trong AX

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Feb 9, 2015.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Product number là main product được định nghĩa trong hệ thống AX. Và khi nào release thì mới được enter transaction vào.
  Khái niệm Product trong AX đặt ra chỉ để bạn có thể shared cho nhiều entity, dùng chung cho các công ty trong cùng hệ thống.
  Mỗi Product number khi được Release vào một entity cụ thể sẽ được gán thêm vào mã Item number. Như vậy Item number là mã phát sinh khi Product number được sử dụng cho một công ty cụ thể nào đó, bạn có thể thay đổi tên của Item khác với Product number.
  Và trong từng Entity cụ thể thì hệ thống sẽ sử dụng khái niệm Item Number
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Item transactions: Movement, Inventory adjustment, Transfer Microsoft Dynamics 365 Aug 18, 2016
  Cách tạo item trực tiếp tại một công ty Microsoft Dynamics 365 Jul 19, 2016
  Công cụ thay đổi sitemap cho Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Feb 18, 2016
  Formula item và BOM Item Microsoft Dynamics 365 Dec 2, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Jan 5, 2015

: item master

Share This Page