Item transactions: Movement, Inventory adjustment, Transfer

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by DynamicsAX, Aug 18, 2016.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Movement journal
  1. Mục đích sử dụng

  - Tăng, giảm kho của 1 item.
  - Nhập số dư đầu kỳ khi thiết lập hệ thống.
  Sau đây là một số ví dụ sử dụng movement journals:
  - Xuất kho 1 item đến phòng Bán hàng phục vụ cho chương trinh bán hàng. Lúc này giá trị item sẽ được xem là một chi phí bán hàng.
  - Nhập kho 1 item từ bên ngoài đưa tới để làm hàng mẫu quảng cáo hoặc nhập hàng được khuyến mãi.
  2. Cách tạo Movement
  Đường dẫn: Inventory management > Journals> Item transactions > Movement
  Movement journal AX.png

  Bước 1. Click New
  Bước 2. Chọn Name cho journal, cái này đã được thiết lập trước đó trong journal names.
  Bước 3. Click Lines sẽ xuất hiện màn hình journal lines.
  Lúc này journal line chỉ được thao tác bởi 1 user tại tời điểm đó
  Movement jounal line AX.png
  Bước 4. Nhập thông tin cho các field của line. Những thông tin sau đây cần phải có:
  - Date
  - Item number
  - Site
  - Warehouse
  - Quantity: Nếu quantity>0, được hiều là đây là nhập item( receipt ), còn nếu quantity<0 thì là xuất item( issue)
  - Cost price( Khi xuất ô này sẽ không được nhập mà hệ thống sẽ tự tính)
  - Offset account( cái này có thể được thiết lập trong journal name)
  Click New để tạo thêm Line mới và thực hiện như bước 4.
  Bước 5. Sau khi đã nhập thông tin vào các line, click Validate để kiểm tra xem có lỗi gì không.
  Bước 6. Click Post để post lên GL.
   
  Last edited: Aug 18, 2016
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Cách tạo item trực tiếp tại một công ty Microsoft Dynamics 365 Jul 19, 2016
  Công cụ thay đổi sitemap cho Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Feb 18, 2016
  Formula item và BOM Item Microsoft Dynamics 365 Dec 2, 2015
  Item Number và Product Number trong AX Microsoft Dynamics 365 Feb 9, 2015
  Create Queues and Manage queues items in Microsoft Dynamics CRM Microsoft Dynamics 365 Jan 5, 2015

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Inventory adjustment
  1. Mục đích sử dụng

  - Nhìn chung inventory movement và adjustment trông giống nhau. Tuy nhiên sự khạc biệt cơ bản của 2 loại này đó là trong movement mình có thể chọn tài khoản đối ứng post lên GL, còn trong adjustment sẽ không chọn tài khoản đối ứng mà hệ thống sẽ tự động lấy dựa vào những tài khoản được thiết lập trong màn hình Posting.
  - Sử dung Adjustment để ghi tăng, giảm hoặc điều chỉnh hàng tồn kho, sử dụng khi hàng bị mất hoặc hư hỏng.
  2. Cách tạo Inventory adjustment
  Đường dẫn: Inventory management > Journals> Item transactions > Inventory adjustment.

  inventory adjustment ax.png
  Bước 1. Click New
  Bước 2. Chọn Name cho journal, cái này đã được thiết lập trước đó trong journal names.
  Bước 3. Click Lines sẽ xuất hiện màn hình journal lines. Adjustment line ax.png
  Bước 4. Nhập thông tin về ngày, mã sản phẩm, site, warehouse, số lượng, giá,…
  - Nếu Quantity >0 hệ thống sẽ hiểu là item này nhập vào và phải nhập giá vào ô Cost price.
  - Nếu Quantity <0 hệ thống sẽ hiểu item này xuất và sẽ tự động tính giá xuất, hệ thống sẽ không cho nhập giá.
  Click New để tạo thêm Line mới và thực hiện như bước 3
  Bước 5. Sau khi đã nhập thông tin vào các line, click Validate để kiểm tra xem có lỗi gì không.
  Bước 6. Click Post để post lên GL.
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Transfer journal
  1. Mục đích sử dụng

  - Sử dụng transfer journals để chuyển hàng trong cùng một Inventory dimension (ví dụ như di chuyển 1 item từ kho này qua kho khác, hoặc thay đổi số batch của 1 item)
  - Transfer journal phản ánh việc chuyển hàng ngay lập tức mà không thông qua kho trung chuyển. Ví dụ như chuyển hàng giữa 2 kho gần nhau. Nếu qua kho trung chuyển thì nên sử dụng transfer order.
  2. Cách tạo Transfer journal
  Đường dẫn: Inventory management > Journals> Item transactions > Transfer journals
  Transfer journal.png

  Bước 1. Click New
  Bước 2. Chọn Name cho journal, cái này đã được thiết lập trước đó trong journal names.
  Bước 3. Click Lines sẽ xuất hiện màn hình journal lines.
  Transfer journal line.png
  Bước 4. Chọn item number, chọn site đi và site đến, chọn kho đi và kho đến hoặc nếu thay đổi batch của 1 item thì sử dung From batch number và To batch number để xác định số batch.
  Nhập số lượng hàng cần chuyển vào field Quantity.
  Bước 5. Click Validate để kiểm tra lỗi.
  Bước 6. Click Post để post lên GL.
   

Share This Page