Kiến trúc CSDL Oracle

Discussion in 'Công nghệ' started by kjds_k2000, Oct 20, 2014.

 1. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Oracle Database là hệ thống quản lý CSDL quan hệ (RDBMS) được tích hợp để cho phép quản lý thông thông tin một cách toàn diện. Trong bài này, chúng ta sẽ phân tích qua về kiến trúc của Oracle Database như thế nào nhé.
  oracle1.png
  Một User có thể kết nối tới Oracle Server thông qua một trong ba cách sau:
  • User sẽ logon trực tiếp trên hệ thống đang chạy Oracle Instance và sử dụng các ứng dụng, công cụ để thao tác lên cơ sở dữ liệu của hệ thống này.
  • User sử dụng ứng dụng, công cụ từ một máy trạm nào đó và kết nối tới Oracle Server (mô hình Client-Server). Trong mô hình này chúng ta có 2 thành phần là: Front-End (client) và Back-End (Server) được kết nối thông qua mạng.
  • User sẽ truy xuất tới một máy chủ ứng dụng (Application Server) trung gian bằng các công cụ (như Web Browser chẳng hạn) từ một máy trạm (Client). Sau đó máy chủ ứng dụng trung gian này sẽ thay mặt Client tương tác với máy chủ CSDL (Database Server)
  Quá trình kết nối tới Database Instance:
  Về User process và Server process: Về mặt lý thuyết thì User không thể thao tác trực tiếp tiếp trên CSDL được. Mà User sẽ tạo ra các yêu cầu (gọi là User process), các yêu cầu này sẽ được gửi tới Server và Server sẽ thực hiện các yêu cầu này (Server Process) để tác động lên CSDL.
  oracle2.png

  Ở cơ sở dữ liệu Oracle, việc kết nối tới một Database Instance có hai khái niệm mà chúng ta cần biết đó là Connection và Session.

  • Connection: Là quá trình giao tiếp giữa một User Process và một Instance. Con đường liên lạc này có thể được thiết lập như một trong ba cách kết nối tới Oracle Server mà mình đã nói ở trên. Có nghĩa là một hệ thống có thể vừa chạy cả User Process và Oracle Database, hoặc có thể tách ra, kết nối thông qua một mạng.
  • Session: Là một kết nối cụ thể từ một User tới một Instance thông qua User Process. Ví dụ khi một User sử dụng SQL*Plus đăng nhập vào Oracle Server, nếu quá trình đăng nhập thất bại thì sẽ không có chuyện gì xãy ra. Nếu User đăng nhập thành công, thì một Session (phiên làm việc) sẽ được thiết lập từ đây. Session sẽ tồn tại cho tới khi User ngắt kết nối khỏi hệ thống.
   
 2. Loading...


: oracle

Share This Page